Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002021/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Caterina Chinnici (S&D), David Lega (PPE), Hilde Vautmans (Renew), Ewa Kopacz (PPE), Giuliano Pisapia (S&D), Pina Picierno (S&D), Carlo Calenda (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Olivier Chastel (Renew), Cyrus Engerer (S&D), Milan Brglez (S&D), Evin Incir (S&D), Frances Fitzgerald (PPE), Eva Kaili (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Piernicola Pedicini (Verts/ALE)

Η έρευνα για παιδιατρικά φάρμακα έχει παραμεληθεί λόγω του χαμηλού βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε μια περιορισμένη αγορά. Μόνο ένα ποσοστό 30-50% των φαρμάκων στην Ευρώπη διατίθεται για παιδιά διαφόρων ηλικιών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες(1). Οι βασικοί παράγοντες για αυτά τα χαμηλά ποσοστά φαίνεται να είναι η έλλειψη υποστήριξης υποδομών και επενδύσεων στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για καινοτόμο και εξειδικευμένη παιδιατρική έρευνα.

Εκτός από αυτές τις ελλείψεις, τα παιδιατρικά ζητήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς στο στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με εξαίρεση τον παιδιατρικό καρκίνο.

Επομένως, είναι απαραίτητο να επεκτείνουμε το θετικό παράδειγμα του παιδιατρικού καρκίνου στις πολυάριθμες ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί και συνδέονται με όλες τις ασθένειες (γενετικές, μεταβολικές, σπάνιες, χρόνιες, νεογνολογικές και νευροαναπτυξιακές) οι οποίες πλήττουν τα παιδιά και δεν έχουν επαρκή θεραπευτική κάλυψη, γεγονός που παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών σε θεραπείες υψηλής ποιότητας(2).

Σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει:

1. ότι μερίδια των πόρων που έχουν διατεθεί για την ομάδα 1, «Υγεία», του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» δεσμεύονται αποτελεσματικά σε προγράμματα αφιερωμένα στην παιδιατρική (βασική, προκλινική, μεταγραφική και κλινική) έρευνα;

2. ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα εγγυάται επαρκώς την ανάπτυξη θεραπειών, φαρμάκων και ιατρικών συσκευών κατάλληλων για όλες τις παιδιατρικές ηλικίες και την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ασθενών στην Ευρώπη ανεξάρτητα από την ηλικία και την παθολογική κατάστασή τους;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση(3)
(1) Toma M., Felisi M., Bonifazi D., Bonifazi F., Giannuzzi V., Reggiardo G., de Wildt S., Ceci A. και το TEDDY European Network of Excellence for Paediatric Research, ‘Paediatric Medicines in Europe: The Paediatric Regulation – Is It Time for Reform?’, Frontiers in Medicine, Lausanne, 2021
(2) Άρθρα 24 και 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
(3) Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Giorgos Georgiou (The Left), Brando Benifei (S&D)