Παρότι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη και τους λαούς της Ευρώπης δεδομένης της ανάγκης απεξάρτησης από τον άνθρακα, σήμερα παρατηρούνται σημαντικά εμπόδια στην αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρισμού. Αυτά αφορούν περισσότερο σε δυσλειτουργίες του υπάρχοντος συστήματος χρηματοδότησης και σε δομικά προβλήματα της αγοράς ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Πώς αξιολογεί τα επί μέρους προβλήματα που παρουσιάζονται στις επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών εξ αιτίας της εφαρμογής του συστήματος "feed-in premium with auctions" ή της επιβολής αναδρομικών ρυθμίσεων σε όρους συμβάσεων ανανεώσιμων πηγών όπως η τιμή πώλησης ηλεκτρισμού παραγόμενου από ανανεώσιμες πηγές ή ο περιορισμός της κατά προτεραιότητα ένταξής τους στο σύστημα;

- Πως διασφαλίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην αγορά ενέργειας χωρίς να απειλείται η βιωσιμότητα των επενδύσεων και χωρίς να διακυβεύονται οι στόχοι του 2020 και 2030;

- Πώς προτίθεται να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση έργων αντλησιοταμίευσης τα οποία συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και ιδιαίτερα της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας - τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στον κατάλογο των έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος;

Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει επανειλημμένως και, τελευταία, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση, ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός σταθερού επενδυτικού πλαισίου το οποίο να περιορίζει τον κανονιστικό κίνδυνο προκειμένου για τις χαμηλού κόστους χρηματοδοτήσεις των — έντασης κεφαλαίου — ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση εξασφάλισης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και προσέλκυσης επενδύσεων σε ένα — βασισμένο στην αγορά — πλαίσιο το οποίο να διατηρεί το κόστος κεφαλαίου σε χαμηλά επίπεδα.

Η Επιτροπή δημοσίευσε, στις 15 Ιουλίου, ως μέρος της θερινής δέσμης μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση, συμβουλευτική ανακοίνωση σχετικά με τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος με τον οποίο θα οικοδομηθεί μια αγορά κατάλληλη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· επίσης, κατάλληλη για την προώθηση — εμπορικά εκμεταλλεύσιμων — ανανεώσιμων πηγών ενεργείας. Η ανακοίνωση θα συνοδευθεί από νομοθετικές προτάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό της αγοράς για το έτος 2016.

Κατ' αρχήν, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες έχουν επιλεγεί ως έργα κοινού ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση εις ό,τι αφορά τόσο την προετοιμασία του σχετικού έργου (μελέτες), όσο και την υλοποίησή του (επιχορηγήσεις)· αποτελούν επίσης τον δυνητικό αποδέκτη των χρηματοδοτικών μέσων που εντάσσονται στο πλαίσιο του σχήματος «Συνδέοντας την Ευρώπη». Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας εξαιρούνται από τις επιχορηγήσεις εφαρμογής. Πέραν αυτού, κάθε έργο αποθήκευσης δικαιούται μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε βάσει των συνήθων δανειοδοτικών πρακτικών, είτε με την κάλυψη της εγγύησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις στρατηγικές επενδύσεις.