Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Συμβούλιο προσπαθούν να βρουν μία συμβιβαστική λύση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Ωστόσο, η εξέλιξη της προσπάθειας δεν είναι ικανοποιητική, καθώς ο τρίτος πυλώνας της προσπάθειας, αυτός της εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων (γνωστός ως EDIS), δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Η παρατεινόμενη καθυστέρηση αποτελεί από μόνη της πρόβλημα, καθώς μεγάλες συστημικές τράπεζες, είτε λόγω κακοδιαχείρισης (στην περίπτωση της Γερμανίας) είτε λόγω έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ελλάδας), επιτείνουν την ανασφάλεια των καταθετών. Επιπλέον, ο εγκλωβισμός στον οποίο έχει περιέλθει η Ένωση λόγω της διαφωνίας για το EDIS αναστέλλει την όποια προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης.

Πρακτικά, το πρόβλημα της εγγύησης καταθέσεων θα μπορούσε να λυθεί με μία απλή μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει πρόσβαση σε «απεριόριστη ρευστότητα» και θα μπορούσε να εκπληρώσει τον ρόλο του EDIS.
Ερωτάται η Επιτροπή:
— Σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του EDIS;
— Εξετάζονται εναλλακτικές μορφές εγγύησης καταθέσεων σε περίπτωση μη συμφωνίας για το EDIS;
— Πώς θα έβλεπε η Επιτροπή το ενδεχόμενο η εγγύηση καταθέσεων να παρέχεται κατευθείαν από την ΕΚΤ;