Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000695/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Fabio Massimo Castaldo (NI), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Maria Grapini (S&D), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clare Daly (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Pernando Barrena Arza (The Left), Daniela Rondinelli (NI), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Irena Joveva (Renew), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Chiara Gemma (NI), Dino Giarrusso (NI), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Michal Šimečka (Renew), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Monika Vana (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Eva Kaili (S&D), Mario Furore (NI), Isabella Adinolfi (NI), Hermann Tertsch (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Costas Mavrides (S&D), Vlad Gheorghe (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Gilles Lebreton (ID), Emmanuel Maurel (The Left), Cyrus Engerer (S&D), Javier Nart (Renew), Petri Sarvamaa (PPE), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Marek Paweł Balt (S&D)

Σύμφωνα με τη συμφωνία που σύναψε με την ΕΕ τον Αύγουστο του 2020, η AstraZeneca ανέλαβε να παραδώσει περίπου 80 εκατομμύρια δόσεις στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι τον Μάρτιο του 2021.

Τον Ιανουάριο του 2021 η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι, λόγω προβλημάτων στην παραγωγή και επακόλουθων περιορισμών στον εφοδιασμό, ο αριθμός των αρχικών δόσεων για τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι μειωμένος.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, η AstraZeneca μπορεί να έχει μειώσει τον εφοδιασμό που προορίζονταν για τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να πωλήσει δόσεις ακριβότερα σε άλλες χώρες(1).

Ταυτόχρονα, η Pfizer ανακοίνωσε στις 15 Ιανουαρίου ότι μειώνει προσωρινά τις παραδόσεις εμβολίων στην ΕΕ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής. Ως εκ τούτου, οι εμβολιασμοί σε ορισμένα μέρη της ΕΕ καθυστερούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διακόπτονται εντελώς(2).

1. Ποια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομικής δράσης, εάν χρειαστεί, προτίθεται να λάβει η Επιτροπή, για να μάθει πόσες ακριβώς δόσεις παράχθηκαν από την AstraZeneca και σε ποιους παραδόθηκαν;

2. Ομοίως, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διασφαλίσει ότι θα τηρήσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες τις συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι της ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των εμβολίων που παραδίδονται, καθώς και για να διασφαλίσει την πλήρη δημοσίευση των συμβάσεων;
(1) https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/01/26/eus-coronavirus-jabs-may-have-ended-britain/
(2) https://www.ft.com/content/e8177df6-04ae-4d20-8e62-ca76589c7653


Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-000695/2021

Κύριος στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την ταχεία παράδοση εμβολίων σύμφωνα με τις συμφωνίες προαγοράς. Η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για τη στήριξη και τον μετριασμό των δυσκολιών που συνδέονται με την ταχεία ανάπτυξη των εμβολίων με χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω των συμφωνιών προαγοράς, αλλά η Επιτροπή δεν μπορεί να προβλέψει καθυστερήσεις εάν δεν ενημερωθεί εγκαίρως από τις εν λόγω εταιρείες.

Οι συμφωνίες προαγοράς περιέχουν δεσμευτικές παραγγελίες, όσον αφορά τόσο τον αριθμό των δόσεων εμβολίου που πρέπει να παραδοθούν όσο και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι οι έξι εταιρείες να εκπληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις τους.

Όσον αφορά την AstraZeneca, η Επιτροπή έλαβε πρωτοφανή μέτρα και αποφάσισε να κινήσει δικαστική διαδικασία κατά της AstraZeneca για παραβίαση της συμφωνίας προαγοράς που συνήφθη με την εταιρεία στις 27 Αυγούστου 2020, για την προμήθεια 300 εκατομμυρίων εμβολίων κατά της COVID-19 έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021. Η Επιτροπή ενεργεί εξ ονόματός της και εξ ονόματος των 27 κρατών μελών, τα οποία ακολουθούν κοινή γραμμή, προς υποστήριξη της Επιτροπής, ως προς την ανάγκη να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας προαγοράς που συνήφθη με την AstraZeneca.

Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τους εμβολιασμούς στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων με την αύξηση της διαθεσιμότητας των εμβολίων κατά τις προσεχείς εβδομάδες και τους προσεχείς μήνες. Η Επιτροπή και η BioNTech-Pfizer κατέληξαν σε συμφωνία για την επιτάχυνση της παράδοσης 60 εκατομμυρίων πρόσθετων δόσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των δόσεων που θα παραδοθούν κατά το εν λόγω τρίμηνο σε 250 εκατομμύρια.

Η Επιτροπή δεσμεύεται για την τήρηση διαφάνειας και για τη λογοδοσία και έχει δημοσιεύσει στον δικτυακό της τόπο, κατόπιν απάλειψης των εμπιστευτικών πληροφοριών, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τις AstraZeneca, CureVac, Sanofi-GSK, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson και Moderna(1).
(1) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_el