Η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Eurogroup για την περαιτέρω παράταση μέχρι 30.6.2015 της δανειακής σύμβασης Ελλάδας-EFSF, που παραπέμπει στο σχετικό μνημόνιο για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Η προηγούμενη παράταση έληξε στις 28.2.2015, όμως στη Βουλή των Ελλήνων δεν εισήχθη προς συζήτηση η νέα παράταση, ούτε ενημερώθηκε σχετικά το Σώμα, παρότι κοινοβούλια άλλων κρατών μελών ήδη ψήφισαν σχετικά.

Η αρχική δανειακή σύμβαση και οι δύο προηγούμενες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν διά νόμου από την Ελληνική Βουλή, μάλιστα πριν την υπογραφή τους από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της ΤτΕ και τη διευθύνουσα σύμβουλο του HFSF. Η παράταση συνοδεύεται από πρόσθετους όρους και την επιστροφή 11 δισ. ευρώ, που συνιστούσαν αποθεματικό του HSFS στο EFSF.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Συμφωνήθηκε συγκεκριμένη διαδικασία κύρωσης της σχετικής συμφωνίας από τα κράτη μέλη και από την Ελληνική Δημοκρατία με τα αντισυμβαλλόμενα EFSF, Eurogroup και ΕΚΤ;
— Έχουν, και από ποιον και με ποια νομική βάση, υπογραφεί τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα που δεσμεύουν την Ελλάδα;
— Θεωρεί επαρκή ως προς τη νομιμοποίηση, τη δημοκρατική αρχή και το κοινοτικό κεκτημένο, την απλή υπογραφή τους από υπουργό ή άλλο όργανο της Ελληνικής Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών, χωρίς την προηγούμενη κύρωσή τους από τα Κοινοβούλια;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας έλαβε αίτηση από τον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας να παρατείνει τη δανειακή σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Η Ευρωομάδα συμφώνησε για τετράμηνη παράταση στις 24 Φεβρουαρίου 2015. Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, υπεγράφη στη συνέχεια, στις 27 Φεβρουαρίου 2015, η παράταση της «κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» (ΚΣΧΔ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή (CFO) του ΕΤΧΣ, τον Υπουργό Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι των ίδιων φορέων που ήταν τα υπογράφοντα μέρη της αρχικής ΚΣΧΔ, που θεσπίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας πλαισίου του ΕΤΧΣ. Πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την ημερομηνία, οι διατάξεις της ΚΣΧΔ δεν έχουν μεταβληθεί και ότι το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δεν απαιτεί παράταση, δεδομένου ότι παραμένει διαθέσιμο έως τον Μάρτιο του 2016.

Οι δανειακές συμβάσεις υπογράφονται μεταξύ του ΕΤΧΣ και του δικαιούχου κράτους μέλους, ενώ συμμετέχουν επιπλέον οργανισμοί ανάλογα με τις απαιτήσεις. Εναπόκειται στο δικαιούχο κράτος μέλος (στην προκειμένη περίπτωση, στην Ελλάδα) να καθορίζει, σύμφωνα με τη δική του συνταγματική τάξη, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί εσωτερικά, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της δανειακής σύμβασης.