Ο Έλληνας νομοθέτης (άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016) όρισε ότι μόνο τέσσερις (4) τηλεοπτικές άδειες εθνικής εμβέλειας μπορούν να χορηγηθούν σε ιδιώτες στην Ελλάδα, και μάλιστα κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας. Πέραν μιας αόριστης αναφοράς στο άρθρο 15 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος, ο παραπάνω περιορισμός έγινε πρωτίστως για λόγους αμιγώς οικονομικούς, όπως η κάλυψη του δημοσίου χρέους, και επιχειρήθηκε να τεκμηριωθεί σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας που, λαμβάνοντας υπόψη ασαφή δεδομένα μόνον της ελληνικής αγοράς, υιοθέτησε αναξιόπιστες αναλύσεις, όπως προκύπτει ιδίως από την από Απρίλιο 2016 νεότερη ανεξάρτητη μελέτη του Director of Computing MIT Media Lab κ. Μ. Μπλέτσα (http://www.skai.gr/files/1/PDF/medialab.pdf) και από την από 20.04.2016 βεβαίωση του διαχειριστή του ψηφιακού φάσματος (DIGEA — ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ) ότι, σήμερα, στην Ελλάδα, είναι τεχνικώς δυνατή η μετάδοση δεκαέξι (16) προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας.

Ερωτάται, λοιπόν, η Επιτροπή:
1.     Είναι ο παραπάνω περιορισμός του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών σύμφωνος με το δίκαιο της Ένωσης, δεδομένου ότι η θέση της εκπομπής τηλεοπτικών μηνυμάτων υπό καθεστώς προηγούμενης άδειας συνιστά περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών;
2.     Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, καθώς η ελληνική κυβέρνηση έχει εκκινήσει την πλειοδοτική δημοπρασία χορήγησης των παραπάνω αδειών, παρακάμπτοντας μάλιστα την απαίτηση και του ελληνικού Συντάγματος να ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα σε ανεξάρτητη αρχή;

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση που είχε δώσει στη γραπτή ερώτηση E-005097/2016(1). Οι διαδικασίες για την χορήγηση αδειών περιεχομένου σε τηλεοπτικούς σταθμούς δεν έχουν εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν καθεστώτα αδειοδότησης περιεχομένου, σύμφωνα με τις σχετικές εσωτερικές διατάξεις, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης, οι οποίες προβλέπονται στην Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων δικαστικές υποθέσεις σχετικά με την διαδικασία δημοπράτησης για την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου στην Ελλάδα.

(1) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html