Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005863/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Alex Agius Saliba (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Ádám Kósa (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Ibán García Del Blanco (S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)

Τώρα που εγκρίθηκε η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως το σύνολο της νομοθεσίας σχετικά με την προσβασιμότητα και παρακολουθούν διαρκώς τα δικαιώματα των καταναλωτών για άτομα με αναπηρίες όσο και των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.

Το ευρωπαϊκό συμβούλιο για την πρόσβαση θα παρέχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα κράτη μέλη εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων πολιτικής που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και στη συμβολή των ομάδων που πλήττονται περισσότερο, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι. Το συμβούλιο θα μπορούσε επίσης να αναλάβει την ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών για την προσβασιμότητα προς υποστήριξη συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΕ και νομοθεσίας, πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις με κατόχους δικαιωμάτων και ενδιαφερόμενα μέρη, βοηθώντας τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόζουν με εναρμονισμένο τρόπο την προσβασιμότητα προς όφελος της ενιαίας αγοράς, και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσβασιμότητας για τις πολυσυλλεκτικές κοινωνίες.

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τη θέση της σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου για την προσβασιμότητα, σχεδιασμένο να παρακολουθεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προσβασιμότητα και να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και καταναλωτές, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους;


E-005863/2020 Απάντηση της κυρίας Dalli
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4.1.2021)

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα και να συνεργαστούν με τους οικονομικούς φορείς για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νομικών απαιτήσεων σχετικά με την προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Επιτροπή εκπονεί επί του παρόντος νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2021-2030. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει διάφορες επιλογές για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση της προσβασιμότητας.

Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70).