Η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να ανησυχεί για την έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην υγεία η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) του δικτύου 5G, καθώς και για την έλλειψη μελετών εκτίμησης επιπτώσεων από ανεξάρτητους φορείς, ακόμη και για το 4G. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την έκθεση σε σταθερή ακτινοβολία ΗΜΠ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 10 έως 20 δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδέονται με το διαδίκτυο μέσω 5G. Το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί και να έχει τη δυνατότητα επιλογής ασφαλών ζωνών, καθώς φαίνεται επίσης ότι τα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη του 5G θα αποκομίσει κυρίως ο ιδιωτικός τομέας. Επιπλέον, δεν πείθει το επιχείρημα ότι το 5G θα συμβάλει στην επίτευξη πλήρως αυτόνομης κινητικότητας.

1. Δρομολόγησε η Επιτροπή μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G στην υγεία προτού πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην τεχνολογία, δεδομένου ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλες οργανώσεις δήλωσαν ότι απαιτούνται επιστημονικά στοιχεία και ζήτησαν να τηρηθεί η αρχή της προφύλαξης;

2. Είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί η πλήρης ανάπτυξη του 5G σε ειδικές ζώνες, όπου ερευνητικά κέντρα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πλήρως το δίκτυο, ώστε να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπό του, για παράδειγμα όσον αφορά την εγγύτητα και την πυκνότητα χρήσης;

3. Πότε θα ζητήσει η Επιτροπή να αναθεωρηθούν τα όρια έκθεσης για το 4G και το 5G εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου ώστε να δοκιμαστεί και να μετρηθεί η ασφαλής ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής;


Απάντηση της κ. Κυριακίδου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003289/2021

Η σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου(1) καθόρισε ένα σύνολο βασικών περιορισμών και ορίων για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), που ισχύουν για όλες τις ζώνες συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το δίκτυο 5G, και που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη. Η σύσταση του Συμβουλίου ενσωματώνει προληπτική προσέγγιση με συντελεστή μείωσης κινδύνου μεγέθους 50 για το ευρύτερο κοινό. Πέντε γνωμοδοτήσεις(2) που εξέδωσε η ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία, η οποία έχει συσταθεί από την Επιτροπή, επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα αυτών των επιπέδων.

Ανεξάρτητη μελέτη(3) που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, βάσει προσομοιώσεων, η μετάβαση στην τεχνολογία 5G είναι πιθανό να προκαλέσει περιορισμένη μόνο αύξηση των ΗΜΠ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από μετρήσεις που διενεργήθηκαν από τις εθνικές αρχές για το ραδιοφάσμα στη Γαλλία(4) και στο Ηνωμένο Βασίλειο(5). Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής ολοκλήρωσε σχετική μελέτη(6) και πραγματοποιεί επίσης μετρήσεις, μοντελοποίηση και προσομοιώσεις για τα ΗΜΠ. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έρευνα, με αντικείμενο τα ΗΜΠ με ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. EUR(7).

Οι κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP), που εκδόθηκαν το 1998, τροποποιήθηκαν ελαφρώς τον Μάρτιο του 2020(8) προκειμένου να συνυπολογιστούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας 5G. Η Επιτροπή έδωσε πρόσφατα εντολή στην επιστημονική επιτροπή για τους υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς και αναδυόμενους κινδύνους,(9) να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης της σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2013/35/ΕΕ(10).
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31999H0519
(2) Η πιο πρόσφατη γνωμοδότηση διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
(3) https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/68f2074c-af4f-11e9-9d01-01aa75ed71a1
(4) https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/CND/Rapport-ANFR-resultats-mesures-pilotes-5G.pdf
(5) https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/190005/emf-test-summary.pdf
(6) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123365
(7) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-envhlth-02-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=emf;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
(8) https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
(9) https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_q_023.pdf
(10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=FR