Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη θήρα τροπαίων
1. Η Γη έχει εισέλθει στην έκτη της περίοδο μαζικού αφανισμού. Η εξάλειψη ειδών ζώων διενεργείται πλέον σε ρυθμούς εκατονταπλάσιους του φυσιολογικού. Υπολογίζεται ότι με τους σημερινούς ρυθμούς εκλείπουν από 500 έως 36000 είδη ετησίως.
2. Τούτη η κρίση εξολόθρευσης οφείλεται κυρίως στη δράση του ανθρώπου. Η θήρα τροπαίων συμβάλλει στον χαμό περίφημων ειδών ενώ οποιοιδήποτε ισχυρισμοί σχετικά με το πως τα έσοδα από τη θήρα τροπαίων χρησιμοποιούνται υπέρ της διατήρησης και των τοπικών κοινοτήτων έχουν καταρριφθεί από επιστήμονες.
3. Από την ΕΕ προέρχεται μεγάλος αριθμός κυνηγών τροπαίων και σε αυτήν καταλήγουν συχνά τα τρόπαια. Μεταξύ 2004 και 2013, εισήχθησαν στην Ευρώπη περισσότερα από 27000 τρόπαια προερχόμενα από την Αφρική. Είναι πλέον σαφές ότι οι τρέχοντες κανόνες και ανεπαρκείς είναι και ανεπαρκώς εφαρμόζονται.
4. Για να χορηγήσουν τις άδειες, οι αρχές πρέπει να είναι σίγουρες ότι η θήρα δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κανένα από τα είδη που περιέχονται στο Παράρτημα Β των κανονισμών σχετικά με το εμπόριο άγριων ζώων και ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην διατήρηση των ειδών του Παραρτήματος Α. Πολύ σπάνια πιστοποιείται τούτο επαρκώς.
5. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν περιορισμούς σε όλες τις εισαγωγές τροπαίων, να μεριμνήσουν για την δέουσα εφαρμογή των κανόνων από τα κράτη μέλη και να πείσουν όσες χώρες εκδίδουν άδειες σε κυνηγούς τροπαίων χωρίς ιδιαίτερη περίσκεψη σχετικά με τον αντίκτυπο της θήρας τροπαίων στη διατήρηση και στην ευημερία των ζώων να εγκαταλείψουν αυτήν την πρακτική.
6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.