Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
1. Οι αναπνευστικές αλλεργίες, το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) (COPD) συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων χρόνιων παθήσεων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών, και κοστίζουν περισσότερο από 300 δισ. EUR ετησίως.
2. Προκειμένου να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση για τα εθνικά συστήματα υγείας και να διασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας των πολιτών, χρειάζεται:
α) να βελτιωθεί η πρόληψη και η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση:
– καταπολεμώντας γνωστούς παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες·
– ενισχύοντας τη σχετική με τα αναπνευστικό σύστημα εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής και των γιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης·
– προβλέποντας συστηματικά εξετάσεις για την υγεία των πνευμόνων και για αλλεργία ως μέρος των δωρεάν υγειονομικών εξετάσεων για όσους διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνια αναπνευστική νόσο·
β) να διασφαλιστεί σε όλους τους ασθενείς με διάγνωση της εν λόγω νόσου η επιστροφή των δαπανών μιας προηγμένης θεραπείας σύμφωνα με εθνικές κατευθυντήριες γραμμές (GINA, (Παγκόσμια Πρωτοβουλία για το Άσθμα), ARIA (Αλλεργική Ρινίτιδα και ο Αντίκτυπός της στο Άσθμα) και GOLD (Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια)·
γ) να διασφαλιστεί η επανεκπαίδευση (σε νοσοκομείο ή εξωτερικό ιατρείο) με την χρησιμοποίηση κάθε απαιτούμενης διεπιστημονικής αγωγής, με σκοπό οι εργαζόμενοι να παραμείνουν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εργατικό δυναμικό και στα σπίτια τους.
3. Ζητείται από την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα σχετικά με τις αιτίες των χρόνιων αναπνευστικών νόσων.
4. Ενθαρρύνονται η Επιτροπή και το Συμβούλιο να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να μελετήσουν τη δυνατότητα της χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι χρόνιες αναπνευστικές νόσοι.
5. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.