Γραπτή δήλωση σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων που πάσχουν από νευρολογικές
διαταραχές και χρόνιους πόνους στην απασχόληση
1.
Οι εγκεφαλικές διαταραχές και οι χρόνιοι πόνοι αποτελούν δύο από τις κύριες αιτίες των
μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών και οι επιπτώσεις τ
ους αυξάνονται με τη γήρανση
του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης.
2.
Υπάρχουν διαδεδομένες βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της θέσης εργασίας των
ατόμων με χρόνιες παθήσεις και την επανένταξή τους.
3.
Η ένταξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, ενέχει
κοινωνικοοικονομικά οφέλη.
4.
Η Επιτροπή καλείται να αξιοποιήσει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν οικονομικά αποδοτικές
δράσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργα
σίας, την επανένταξη και την αποκατάσταση
των ατόμων αυτών.
5.
Η Επιτροπή (ΓΔ SANTE, ΓΔ EMPL, ΓΔ REGIO και ΓΔ ECFIN) καλείται να
συνεργαστεί για την παγίωση και τη συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε
να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων
που πάσχουν από νευρολογικές
διαταραχές και χρόνιους πόνους στην απασχόληση.
6.
Η Επιτροπή καλείται, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς τους
εταίρους, να αποσαφηνίσει τα δικαιώματα των ασθενών, να δώσει έμφαση σε
επιτυχημένες δράσει
ς για την προσαρμογή του χώρου εργασίας και δράσεις επανένταξης
-
π.χ. ευέλικτα ωράρια
-
και να προωθήσει τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
για τέτοιου είδους δράσεις.
7.
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να
αναγνωρίσουν ότι η ακριβής έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία και διαχείριση
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν οι εργαζόμενοι που πάσχουν από
αυτές τις χρόνιες παθήσεις να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.
8.
Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.