Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεκφοβισμού και της διάδοσης της πορνογραφίας εκδίκησης
1. Η διαφύλαξη της διαδικτυακής ασφάλειας και προστασίας των πολιτών από τον κυβερνοεκφοβισμό θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.
2. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τάση που συνοδεύεται από ραγδαία αύξηση των περιστατικών εκφοβισμού και παρενόχλησης, και απαιτεί ενίσχυση των προσπαθειών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα και να επιτευχθεί παράλληλα μια ισορροπία μεταξύ της πρόληψης της παρενόχλησης και του σεβασμού της ελευθερίας του λόγου.
3. Παρόλο που ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν δεσμευτεί να τηρούν την ενωσιακή νομοθεσία κατά της ρητορικής μίσους, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαδικτυακής παρενόχλησης, ιδίως των γυναικών, των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, των ΛΟΑΔΜ και των ατόμων με αναπηρίες, δεδομένου ότι η εν λόγω μορφή παρενόχλησης δεν καλύπτεται ακόμη από την υφιστάμενη νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους.
4. Επιπλέον, η πορνογραφία εκδίκησης έχει οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας και αυτοκτονιών, και πρέπει, επομένως, να καταπολεμηθεί.
5. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται, ως εκ τούτου:
α) να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της άσκησης ποινικών διώξεων, εναντίον όλων των μορφών πορνογραφίας εκδίκησης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο διασυνοριακών υποθέσεων·
β) να αναπτύξουν γενικά και στοχευμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού·
γ) να ενισχύσουν περαιτέρω τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κυβερνοεκφοβισμός και να σταματήσει η διάδοση της πορνογραφίας εκδίκησης.
6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.