Γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών και την ισότητα μεταξύ των γενεών κατά τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ .
1. Οι μελλοντικές γενιές δε συμμετέχουν και δεν εκπροσωπούνται στην τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ παρά τις πολυσύνθετες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της. Η ανάγκη χάραξης πολιτικών με αίσθημα ευθύνης για τις μελλοντικές γενιές έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένως, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΕ βιώσιμη ανάπτυξη και του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 2020 καθώς και στο τελικό κείμενο των διαπραγματεύσεων Rio+20 του ΟΗΕ και την έκθεση του ΟΗΕ σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.
2. Υπάρχουν παραδείγματα ρυθμίσεων στην ΕΕ και σε άλλες χώρες με τις οποίες διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ των γενεών, όπως οι Επίτροποι/Διαμεσολαβητές στην Ουαλία, την Ουγγαρία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και στο παρελθόν το Ισραήλ.
3. Η Επιτροπή καλείται συνεπώς να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης θεσμικών και διοικητικών ρυθμίσεων, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και να αντιπροσωπεύσει κατά τρόπο σαφή τις μελλοντικές γενιές, προκειμένου να ενσωματωθούν καλύτερα τα δικαιώματά τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο•
4. Η Επιτροπή καλείται επίσης να παράσχει συμβουλές και υποστήριξη στα κράτη μέλη της και τους περιφερειακούς φορείς, εντάσσοντας το ζήτημα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών.
5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, μαζί με τα ονόματα των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.