Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας
1. Η ψηφιακή επανάσταση προβλέπεται να μεταμορφώσει τον τομέα της περίθαλψης και η Ευρώπη οφείλει να ενεργήσει αποφασιστικά προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής περίθαλψης.
2. Τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας είναι πλήρη ιατρικά μητρώα που περιγράφουν αναλυτικά το ιστορικό υγείας του καθενός σε ηλεκτρονική μορφή. Αποτελούν πηγή άμεσα διαθέσιμων δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παροχής ιατρικής φροντίδας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα υγείας σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν με στόχο την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων ως προς τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία, την ποιότητα της περίθαλψης και την ικανοποίηση του ασθενούς.
3. Στα περισσότερα κράτη μέλη, ωστόσο, μεγάλο μέρος των προσωπικών δεδομένων υγείας των ασθενών παραμένει κατακερματισμένο σε πολυάριθμα συστήματα με βάση το χαρτί και σε μεμονωμένες ψηφιακές πλατφόρμες.
4. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται:
– να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πλήρως ανεπτυγμένου και διαλειτουργικού περιβάλλοντος για την καταχώριση ηλεκτρονικών μητρώων υγείας από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα σέβεται το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών·
– να ζητήσουν από τα κράτη μέλη να προαγάγουν τη διάδοση και τη χρήση των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.
5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.