Η Γερμανία απαγόρευσε την εξαγωγή εργαλείων ιατρικής προστασίας, όπως μάσκες, γάντια και προστατευτικές στολές. Αυτό το επαίσχυντο προληπτικό μέτρο με στόχο την αποθήκευση υλικού για μελλοντική χρήση, αγνόησε τις άμεσες ανάγκες άλλων κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σήμερα ακραίες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας) σύμφωνα με τους Financial Times, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή για τον περιορισμό του ιού.

Η προληπτική αποθήκευση ιατρικού εξοπλισμού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στην ΕΕ, διότι οι κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού πρέπει να παραμείνουν λειτουργικές όταν υπάρχει εξαιρετική κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία απαιτεί την απρόσκοπτη μεταφορά εξοπλισμού. Η αποθήκευση ιατρικού εξοπλισμού για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση, όταν άλλα κράτη μέλη υποφέρουν από τις δραματικές συνέπειες του COVID-19, μπορεί μόνο να επιδεινώσει την εξάπλωση της πανδημίας, και υποδηλώνει την αποτυχία της ΕΕ να εξασφαλίσει λειτουργικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Πώς θα ενεργήσει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μια κοινή απάντηση στην επιδημία του κορονοϊού, δεδομένου ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες συνεπάγονται την αναστολή της ροής κρίσιμου εξοπλισμού και το κλείσιμο των συνόρων;

Πώς σχεδιάζει η ΕΕ να αποκαταστήσει τη λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού όσον αφορά τον κρίσιμο εξοπλισμό και να διασφαλίσει ότι τα ιατρικά μέσα ή η ενδεχόμενη θεραπεία θα φτάσουν αμέσως σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από το COVID-19 μέσω μιας ειδικής ομάδας (task force) της ΕΕ;


Κοινή απάντηση του κ. Breton
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμοί αναφοράς των ερωτήσεων: E-001633/2020, E-001846/2020, E-001855/2020

Η Επιτροπή επικοινώνησε με μεμονωμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με τη Γερμανία, και τα κάλεσε να επανεξετάσουν τους εθνικούς τους περιορισμούς στις εξαγωγές. Στο μεταξύ, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, έχουν καταργήσει τα εν λόγω μέτρα. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να επαναληφθεί η κατάσταση στη Γερμανία στην οποία αναφέρεται η κ. βουλευτής.

Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους περιορισμούς στις εξαγωγές(1) και κατευθυντήριες γραμμές για τη βέλτιστη και ορθολογική προμήθεια φαρμάκων(2). Επιπλέον, στις 7 Απριλίου 2020 η Επιτροπή συγκάλεσε την πρώτη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς(3). Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι περιορισμοί στις εξαγωγές, εντός της ΕΕ, προστατευτικών και ιατροφαρμακευτικών εφοδίων ζωτικής σημασίας, καθώς και οι συνοριακοί έλεγχοι. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή δρομολόγησε πέντε διαδικασίες κοινών συμβάσεων(4) στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινής προμήθειας ιατρικών αντιμέτρων(5): δύο για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, μία για αναπνευστήρες, μία για εργαστηριακό εξοπλισμό και μία για φάρμακα μονάδων εντατικής θεραπείας. Συμμετέχουν 20 με 26 κράτη μέλη. Από τις αρχές Απριλίου του 2020, οι χώρες μπορούν να παραγγέλλουν γάντια, προστατευτικά γυαλιά, προσωπίδες και μάσκες, και από τις 15 Απριλίου και αναπνευστήρες. Επιπλέον, η Επιτροπή δημιούργησε το πρώτο απόθεμα rescEU(6). Το νέο μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προμηθεύει τα κράτη μέλη με εξοπλισμό ζωτικής σημασίας και φάρμακα, ενώ έχει δημιουργηθεί κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών για την αντιστοίχιση των αποθεμάτων της βιομηχανίας με τις ανάγκες των κρατών μελών.
(1) COM(2020) 112 της 13.3.2020. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
(2) COM(2020) 2272 της 8.4.2020.
(3) COM(2020) 94 final της 10.3.2020.
(4) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
(5) https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_el
(6) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_476