Οι δραματικές επιπτώσεις στις αγροτικές εξαγωγές προς τη Ρωσία έγιναν αμέσως ορατές, πριν κιόλας από την επιβολή του εμπάργκο, καθώς έπληξαν μαζί με τους παραγωγούς των αγροτικών προϊόντων και τους μεταφορείς.

Αυτή η κατάσταση θέτει ερωτήματα σχετικά με την πραγματική δυνατότητα του Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κινδύνων και Κρίσεων, που προβλέπεται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, να αντιμετωπίσει όλο το εύρος των κινδύνων με τη δέουσα ταχύτητα και αποτελεσματικότητα αλλά και σχετικά με την επάρκεια τον πόρων.

Επιπλέον, οι συνέπειες των κυρώσεων δεν αφορούν μόνο τις εξαγωγές στην αγροτική παραγωγή αλλά επιδρούν στο σύνολο της οικονομίας μιας χώρας, κυρίως όταν αυτή η χώρα βιώνει επίμονη ύφεση ή η κύρια εξαγωγική της δραστηριότητα είναι αγροτική, καθώς τότε ο πολλαπλασιαστής ακόμα και μιας μικρής πτώσης στις εξαγωγές επιφέρει δυσανάλογα μεγάλο πλήγμα στο ΑΕΠ.

Συνεπώς ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με ποιους τρόπους προτίθεται να βελτιώσει το ήδη υπάρχον σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ώστε αυτό να δρα άμεσα και επαρκώς για τους ευρωπαίους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων;
2. Επιπροσθέτως της ανάγκης για άμεση αύξηση των αποζημιώσεων όσων πλήττονται άμεσα, με ποιους τρόπους σκοπεύει η Επιτροπή να ελέγξει τις ευρύτερες συνέπειες που προκύπτουν στις οικονομίες πολλαπλασιαστικά, εξαιτίας των κυρώσεων που επιβλήθηκαν;


Απάντηση του κ. Cioloș εξ ονόματος της Επιτροπής

Ο μηχανισμός ασφαλείας για την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης που θεσπίστηκε ως μέρος της τελευταίας μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, προβλέπει δύο σειρές μέσων. Κατ' αρχάς, ο εν λόγω μηχανισμός εξακολουθεί να περιλαμβάνει τα παραδοσιακά μέτρα παρέμβασης στην αγορά (δημόσια παρέμβαση, ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση και επιστροφές κατά την εξαγωγή) και δεύτερον, διεύρυνε τη δυνατότητα της Επιτροπής να παρεμβαίνει στην αγορά με τη λήψη έκτακτων μέτρων (άρθρα 219-222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013(1)).

Σε απάντηση προς το ρωσικό εμπάργκο, η Επιτροπή χρησιμοποίησε αυτές τις εξουσίες για να δράσει άμεσα με σκοπό να αποκαταστήσει την ισορροπία στην αγορά το συντομότερο δυνατόν. Επισκόπηση όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ AGRI: http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm.

Επιπλέον, η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σε όλους τους σχετικούς τομείς, και θα δράσει εάν χρειαστούν νέα μέτρα.
(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013.