Σύμφωνα με την Christine Lagarde, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), , πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η αύξηση των επιτοκίων προκειμένου τα ποσοστά πληθωρισμού να μειωθούν από 9,1 % ( κατάσταση τον Αύγουστο 2022) σε 2 %, παρά τις επιφυλάξεις ότι αυτό ενδέχεται να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη[1].

Παρ' όλα αυτά, οι όροι χορήγησης ενός μεγάλου αριθμού μακροπρόθεσμων στεγαστικών δανείων, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αγορά της μοναδικής κατοικίας μιας οικογένειας ή ενός νέου ατόμου, επιτρέπουν τη διακύμανση επιτοκίων που εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, η αύξηση των επιτοκίων θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, ακόμη και για δάνεια που συνήφθησαν πολλά χρόνια πριν, σε μια περίοδο κατά την οποία μια τέτοια αιφνίδια αύξηση δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε προβλεφθεί. Εάν οι δανειολήπτες ήταν ενήμεροι για αυτό , δεν θα είχαν συνάψει ποτέ τα δάνεια αυτά.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει εξετάσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα έχει η αύξηση των επιτοκίων στον ευαίσθητο τομέα των στεγαστικών δανείων, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αγορά μοναδικής κατοικίας;2.Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικής εξαίρεσης από την αύξηση των επιτοκίων (ή ανώτατου ορίου αύξησης επιτοκίων) για παλαιότερα στεγαστικά δάνεια (όπως,για παράδειγμα, τα ληφθέντα πριν από το τέλος του 2021);3.Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής εξαίρεσης (ή ανώτατου ορίου αύξησης επιτοκίων) για δάνεια που χρησιμοποιούνται για την αγορά μοναδικής κατοικίας μιας οικογένειας ή ενός ατόμου;

Κατάθεση: 5.12.2022

[1] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/ecb-chief-christine-lagarde-our-primary-objective-is-price-stability/