Τον Σεπτέμβριο του 2017 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. πωλήθηκε στην ιταλική εταιρία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατομμυρίων ευρώ.

H ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει κύκλο εργασιών περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Στο ποσό αυτό όμως προστίθεται μια επιδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, με τη λογική της κάλυψης δρομολογίων σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες και όχι κερδοφόρες. Πρόκειται για σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2015 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε εκτέλεση του Νόμου 3891/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Νόμου 4337/2015.

Τα ποσά αυτά εγκρίθηκαν και καταβλήθηκαν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατά τα έτη 2017 και 2018, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι, αγοράζοντας την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για 45 εκατομμύρια ευρώ, η ιταλική εταιρία θα έπαιρνε 50 εκατομμύρια τον χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Συνυπολογίστηκε στον καθορισμό της αξίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η επιδότηση των 50 εκατομμυρίων ευρώ που η εταιρία λαμβάνει από την κυβέρνηση και, αν ναι, πότε;

2. Θεωρεί ότι η ετήσια επιδότηση των 50 εκατομμυρίων ευρώ ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος των δρομολογίων που εκτελούνται σε απομακρυσμένες περιοχές και, αν όχι, τίθεται άμεσα ζήτημα επανεξέτασης του ύψους της


Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003838/2019

Στο μνημόνιο συνεννόησης της 19ης Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενεργούσας εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, προβλεπόταν η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μέσω δημόσιου διαγωνισμού. Ο δημόσιος διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2016 μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας χωρίς αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την υφιστάμενη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Δεδομένου ότι η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας υποβολής προσφορών χωρίς αιρέσεις, το τίμημα που κατέβαλε η Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ήταν αγοραία τιμή και η πώληση δεν συνεπαγόταν κρατική ενίσχυση(1).

Η αποζημίωση που χορηγείται βάσει σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως η υφιστάμενη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές που περιλαμβάνονται στον κανονισμό 1370/2007(2). Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει, ειδικότερα, ότι ο φορέας δημόσιας υπηρεσίας δικαιούται αποζημίωση η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι αναγκαίο για την κάλυψη του κόστους που προκύπτει από την εκτέλεση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένου υπόψη ενός εύλογου κέρδους.

Αποζημίωση που χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007 συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά και εξαιρείται από τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3). Αποτελεί ευθύνη του κράτους μέλους να εξασφαλίσει ότι η αποζημίωση που χορηγείται βάσει σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 1370/2007. Η Επιτροπή δεν έλαβε κοινοποίηση σχετικά με τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που συνήφθη μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 2015.
(1) Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C/2016/2946, ΕΕ C 262 της 19.7.2016, σ. 1-50, σημεία 89-95.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70
(3) Βλ. συγκεκριμένα άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.