Η ειδική ομάδα «Μεσόγειος» συνεστήθη από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να εντοπίσει δράσεις προτεραιότητας ώστε να αποφευχθούν και άλλοι θάνατοι μεταναστών στη θάλασσα. Τον Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση που περιελάμβανε 37 βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρησιακές δράσεις, κατανεμημένες σε 5 βασικούς τομείς.

Ανάμεσα στις επιχειρησιακές δράσεις συμπεριλαμβάνεται και η ενισχυμένη επιτήρηση των συνόρων, με τη Frontex να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο. Συνιστάται επίσης η εφαρμογή του δικτύου Eurosur.

Μετά τα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, οι υπουργοί Εσωτερικών και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ στη συνεδρίασή τους της 20.4.2015, συμφώνησαν σε δράση σε τρεις άξονες: α) προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και των λαθρεμπόρων, β) ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Frontex με σκοπό την αποτελεσματικότερη διάσωση ζωών στη θάλασσα, γ) πιο ισόρροπη κατανομή των ευθυνών όσον αφορά σχέδια επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:
1. Πώς ακριβώς και με ποια μέτρα θα ενισχυθεί η δραστηριότητα της Frontex;
2. Υπάρχει συζήτηση για τροποποίηση της πολιτικής στην κατεύθυνση της αναλογικής εσωτερικής κατανομής του πλήθους των προσφύγων στα κράτη μέλη διά της προώθησής τους και εντός των συνόρων της ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να αναλάβουν αναλογικά ίσο κοινωνικό και οικονομικό κόστος;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (ΕΘΜ)(1), που εκδόθηκε στις 13 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ανακοίνωσε συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές της.

Προτάθηκε, μεταξύ των άμεσων δράσεων, η ενίσχυση των κοινών επιχειρήσεων «Τρίτων» και «Poseidon Sea», με τον διττό στόχο να παρέχεται βοήθεια στα κράτη μέλη για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, και έχουν ενισχυθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός και οι πόροι που διατέθηκαν για τις δύο επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του 2015. Η επιχείρηση «Τρίτων» είναι ακόμη εν εξελίξει, ενώ την επιχείρηση «Poseidon Sea» αντικατέστησε, από τις 28 Δεκεμβρίου 2015, η επιχείρηση ταχείας επέμβασης «Rapid Intervention Poseidon», που συνεπάγεται ανάπτυξη πρόσθετων μέσων. Στις δύο επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν συνολικά: 4 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 21 περιπολικά πλοία(2).

Η Επιτροπή έχει καθορίσει, σε ανακοίνωσή της τής 6 Απριλίου 2016(3), διαφορετικούς τρόπους μετάβασης προς πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, καθώς και επιλογές για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Βάσει των παρατηρήσεων που έλαβε σχετικά με την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή παρουσίασε, στις 4 Μαΐου 2016, προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου(4), η οποία περιλαμβάνει μηχανισμό ισότιμης αντιμετώπισης που θα διασφαλίζει ότι δεν θα ασκείται δυσανάλογη πίεση στο σύστημα ασύλου κανενός κράτους μέλους.

(1) Ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/priorities/migration
(2) Κατάσταση στις 3 Απριλίου 2016.
(3) COM(2016)197.
(4) COM(2016)271 final.