Στις 19 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εγκρίνει εθνικά προγράμματα συνολικής αξίας πάνω από 1,9 τρισεκατομμύρια EUR για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της κρίσης COVID-19.

Ωστόσο, το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί είναι άνισα κατανεμημένο, δεδομένου ότι κράτη μέλη με μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πρόσβαση σε ρευστότητα και μπορούν να διοχετεύουν άμεσα κεφάλαια στους τομείς όπου αυτά είναι περισσότερο αναγκαία. Για παράδειγμα, η Γερμανία αντιπροσωπεύει πάνω από το 50 % του συνολικού ποσού που έχει εγκριθεί, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία αντιπροσωπεύουν περίπου το 17 % η κάθε μία. Αυτή η δυσαναλογία μεταξύ του βαθμού πρόσβασης των κρατών μελών σε ρευστότητα και των δημοσιονομικών περιθωρίων τους να παρέχουν στήριξη σε υγιείς επιχειρήσεις μέσω κρατικών ενισχύσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή ακόμη και κατακερματιστεί η ενιαία αγορά.

1. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να παρατείνει την περίοδο χορήγησης άμεσων επιχορηγήσεων και επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων, πέραν της 31ής Δεκεμβρίου 2020, ώστε τα κράτη μέλη με περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια να μπορέσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ρευστότητα και να διαθέσουν κονδύλια σε επιχειρήσεις που τα χρειάζονται;

2. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να δώσει προτεραιότητα σε επενδύσεις στο πλαίσιο του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών στρεβλώσεων της αγοράς λόγω των εθνικών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί;


Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003433/2020

1. Κατά το παρόν στάδιο, το προσωρινό πλαίσιο ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει πριν από την εν λόγω ημερομηνία εάν θα χρειαστεί να παραταθεί. Η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα στα κράτη μέλη για τη συλλογή σχετικών πληροφοριών.

2. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη, η Επιτροπή πρότεινε στις 29 Μαΐου 2020 το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας(1), αποσκοπώντας ακριβώς στην αντιστάθμιση των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά που προκαλούνται από τη διαφορετική δημοσιονομική ικανότητα των επιμέρους κρατών μελών να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της φερεγγυότητας στις επιχειρήσεις τους. Η έγκριση της εν λόγω πρότασης εξαρτάται από τη συμπερίληψή της στην τελική συμφωνία για την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του Next Generation EU.
(1) Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0404