Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005697/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Fabio Massimo Castaldo (NI), Heidi Hautala (Verts/ALE), David Lega (PPE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Fulvio Martusciello (PPE), Javier Nart (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Ivan Štefanec (PPE), Eva Kaili (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Mario Furore (NI), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Olivier Chastel (Renew), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE)

Πρόσφατες εκθέσεις δείχνουν ότι παράγοντες από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία, επιδίδονται συχνά, είτε άμεσα είτε μέσω εντολοδόχων τους, σε εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων παράνομες παρακολουθήσεις, εκφοβισμοί, απειλές, επιθέσεις και δολοφονίες(1). Αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για όσους έχουν αναζητήσει καταφύγιο στην Ευρώπη, καθώς και για τις θεμελιώδεις αξίες και την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για τη διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων και τη δίωξη των δραστών, καθώς και για τη στήριξη των θυμάτων. Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της μια σειρά εργαλείων και ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η φύση αυτών των απειλών είναι τέτοια που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί, ενεργώντας μεμονωμένα, να αντιδράσει αποτελεσματικά.

1. Γνωρίζει η Επιτροπή την έκταση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί στην πράξη για την αντιμετώπισή της;

2. Έχει ερευνήσει η Επιτροπή σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν τα κράτη μέλη τη νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας καθώς και εάν υπάρχουν νομοθετικά κενά που θα μπορούσαν να καλυφθούν για την αποτελεσματικότερη καταπολέμησή της; Εάν όχι, προτίθεται να ξεκινήσει επειγόντως μια τέτοια έρευνα;
(1) Βλ. Οργάνωση των μη Εκπροσωπουμένων Εθνών και Λαών, Compromised Space: Foreign State Reprisals against Unrepresented Diplomats in Europe (Παραβίαση Χώρου: Αντίποινα ξένων κρατών σε βάρος μη εκπροσωπούμενων διπλωματών στην Ευρώπη), Απρίλιος 2021 (https://unpo.org/downloads/2701.pdf) και «The Long Arm of Transnational Repression in Europe» (Το μακρύ χέρι της διασυνοριακής καταστολής στην Ευρώπη), Green European Journal, 29 Νοεμβρίου 2021 (https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-long-arm-of-transnational-repression-in-europe/).


Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η εμπλοκή τρίτων χωρών, ή εντολοδόχων τους, σε εγκληματικές δραστηριότητες εντός του εδάφους της ΕΕ αποτελεί αυξανόμενη απειλή που απαιτεί συντονισμένη αντίδραση. Στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο και τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες κατά των συμφερόντων της ΕΕ.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία της ΕΕ η οποία να απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν δράση κατά των παράνομων δραστηριοτήτων που διαπράττονται από τρίτες χώρες στο έδαφος της ΕΕ. Η Επιτροπή δεν προβλέπει ειδική νομοθετική δράση ούτε ειδική μελέτη σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης ενωσιακής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα. Ωστόσο, η καταπολέμηση του εγκλήματος αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ και η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών, όπως υπογραμμίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας[1] και στη στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 2021-2025[2].

Ειδικότερα, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου διενεργεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση απειλών και στηρίζει τις εθνικές αρχές στην αντιμετώπιση των απειλών που απορρέουν από αυτή την ασταθή γεωπολιτική κατάσταση, με έμφαση στο κυβερνοέγκλημα, την τρομοκρατία, την υποβοήθηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων.

[1] COM(2020) 605 final.
[2] COM(2021) 170 final.