Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005697/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Fabio Massimo Castaldo (NI), Heidi Hautala (Verts/ALE), David Lega (PPE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Fulvio Martusciello (PPE), Javier Nart (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Ivan Štefanec (PPE), Eva Kaili (S&D), Salima Yenbou (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Mario Furore (NI), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Olivier Chastel (Renew), Raphaël Glucksmann (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE)

Πρόσφατες εκθέσεις δείχνουν ότι παράγοντες από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία, επιδίδονται συχνά, είτε άμεσα είτε μέσω εντολοδόχων τους, σε εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων παράνομες παρακολουθήσεις, εκφοβισμοί, απειλές, επιθέσεις και δολοφονίες(1). Αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για όσους έχουν αναζητήσει καταφύγιο στην Ευρώπη, καθώς και για τις θεμελιώδεις αξίες και την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για τη διερεύνηση αυτών των εγκλημάτων και τη δίωξη των δραστών, καθώς και για τη στήριξη των θυμάτων. Η ΕΕ έχει στη διάθεσή της μια σειρά εργαλείων και ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η φύση αυτών των απειλών είναι τέτοια που κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί, ενεργώντας μεμονωμένα, να αντιδράσει αποτελεσματικά.

1. Γνωρίζει η Επιτροπή την έκταση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί στην πράξη για την αντιμετώπισή της;

2. Έχει ερευνήσει η Επιτροπή σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν τα κράτη μέλη τη νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας καθώς και εάν υπάρχουν νομοθετικά κενά που θα μπορούσαν να καλυφθούν για την αποτελεσματικότερη καταπολέμησή της; Εάν όχι, προτίθεται να ξεκινήσει επειγόντως μια τέτοια έρευνα;
(1) Βλ. Οργάνωση των μη Εκπροσωπουμένων Εθνών και Λαών, Compromised Space: Foreign State Reprisals against Unrepresented Diplomats in Europe (Παραβίαση Χώρου: Αντίποινα ξένων κρατών σε βάρος μη εκπροσωπούμενων διπλωματών στην Ευρώπη), Απρίλιος 2021 (https://unpo.org/downloads/2701.pdf) και «The Long Arm of Transnational Repression in Europe» (Το μακρύ χέρι της διασυνοριακής καταστολής στην Ευρώπη), Green European Journal, 29 Νοεμβρίου 2021 (https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-long-arm-of-transnational-repression-in-europe/).