Για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και των προβλημάτων διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών, που έρχονται στην Ευρώπη, έχει πρόσφατα αποφασιστεί η διάθεση ποσού 700 εκατομμυρίων ευρώ εντός των επόμενων τριών ετών. Τα κονδύλια αυτά θα δοθούν όχι στην ελληνική ή άλλη κυβέρνηση ή κυβερνητικό φορέα αλλά σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Επειδή ο ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν είναι κομβικός και έχει άμεση σχέση με τις ζωές και την υγεία των προσφύγων αλλά και επειδή το κονδύλιο των 700 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθεί στις ΜΚΟ είναι μεγάλο, ερωτάται ο Επίτροπος:
1. Με ποια διαδικασία επιλέγονται οι ΜΚΟ και με ποιους όρους και προϋποθέσεις γίνεται η χρηματοδότησή τους;
2. Δεδομένου ότι έχουν εκφραστεί πολλές φορές παράπονα για κακή λειτουργία των ΜΚΟ αλλά και παρουσιαστεί φαινόμενα χρηματοδότησης ΜΚΟ που αντιμετωπίζουν δικαστικές περιπέτειες για προηγούμενες χρηματοδοτήσεις τους, ποια είναι η διαδικασία ελέγχου και επιτήρησής τους, με την οποία θα εξασφαλιστεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, ότι επιτελούν την αποστολή τους σύμφωνα με το σχέδιο της Ένωσης και ότι η διαχείριση των ποσών που θα λαμβάνουν θα είναι χρηστή;

Απάντηση του κ. Στυλιανίδη εξ ονόματος της Επιτροπής

Δράσεις έκτακτης στήριξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/369 του Συμβουλίου(1) πραγματοποιούνται μόνο από την Επιτροπή ή από οργανισμούς που επιλέγει η Επιτροπή(2). Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή στηρίζεται στις συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) που έχουν συναφθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου(3) ή συνάπτει νέες ΣΠΕΣ. Οι αιτήσεις για εταιρική σχέση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/369 θα αξιολογούνται, τηρουμένων των αναλογιών, βάσει των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται ήδη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους εταίρους όσον αφορά τις επιχειρησιακές προτεραιότητες(4) που κρίνει επί του παρόντος σκόπιμες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της προσφυγικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Οι προτάσεις δράσεων που υποβάλλονται από εταίρους αξιολογούνται και επιλέγονται για χρηματοδότηση σύμφωνα με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες. Οι πρώτες οκτώ συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφηκαν στις 19 Απριλίου 2016(5).

Η ΣΠΕΣ προωθεί τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι εταίροι έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους της εταιρικής σχέσης καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ΣΠΕΣ. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση των οικονομικών λογαριασμών και των εκθέσεων δραστηριοτήτων των εταίρων. Ειδικότερα, η Επιτροπή προβαίνει σε συστηματικές επισκέψεις, αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και λογιστικούς ελέγχους, τόσο στην έδρα όσο και επιτόπου, που καλύπτουν οικονομικές, διοικητικές και επιχειρησιακές πτυχές των δράσεων.

Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει την υλοποίηση ειδικής δράσης (έργου) εάν ο εταίρος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ειδικής συμφωνίας χορήγησης επιδότησης. Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη ΣΠΕΣ, εάν ο εταίρος δεν συμμορφώνεται πλέον με τους όρους και τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ΕΕ L 70 της 16.3.2016, σ. 1).
(2) Αυτές είναι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Κατάλογος εταίρων της ECHO: http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa_partners.pdf
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1).
(4) http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/esop.pdf
(5) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1447_en.htm