Ο ρόλος των ΜΚΟ στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι κομβικός. Στην Ελλάδα ήδη έχουν εγκατασταθεί συνεργεία από αρκετές ΜΚΟ από ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την προστασία της υγείας και την αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί, προσωρινά έστω, στην Ελλάδα. Επειδή η αποστολή των ΜΚΟ είναι σημαντική και έχει άμεση σχέση με την ανθρωπιστική κρίση, πολύ κρίσιμη είναι η εξασφάλιση της αποδοτικότητας των κονδυλίων των 700 εκατομμυρίων ευρώ και η διαφάνεια της διανομής και της διαχείρισής τους.

Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος Επίτροπος:
1. Το θεσμικό πλαίσιο του Μητρώου Διαφάνειας, ως διάδοχο σχήμα του Μητρώου των ΜΚΟ, δίνει δυνατότητες ή επαρκεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των εγγεγραμμένων ΜΚΟ;
2. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των ΜΚΟ, βάσει της οποίας αποφασίζεται ποιες θα αναλάβουν ποια μέρη του τιτάνιου αυτού έργου και πώς αξιοποιούν τα κονδύλια;
3. Υπάρχει μηχανισμός επιτόπιου ή απομακρυσμένου ελέγχου της αποδοτικότητας και της διαφάνειάς τους κατά τη διάρκεια της παροχής του έργου τους;

Απάντηση του κ. Στυλιανίδη εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Το Μητρώο Διαφάνειας είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την υλοποίηση της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή υπέρ της διαφάνειας. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) αντιπροσωπεύουν το 25% περίπου των 9 000 και πλέον εγγεγραμμένων. Το Μητρώο παρέχει διαφωτιστικά στοιχεία όσον αφορά τους εκπροσώπους συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικής και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δομή και τις δραστηριότητες των οργανώσεων, καθώς και των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων που επενδύονται σε δραστηριότητες άσκησης επιρροής (λόμπινγκ). Ωστόσο, σκοπός του εργαλείου αυτού δεν είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγγεγραμμένων οντοτήτων, είτε για ΜΚΟ πρόκειται είτε για άλλου είδους.

Όσον αφορά τις οργανώσεις που υλοποιούν ανθρωπιστικές δράσεις βάσει σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης (ΣΠΕΣ) που συνάπτουν με την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/96(1) του Συμβουλίου, η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή ερώτηση E-002349/2016(2). Η Επιτροπή τηρεί και επικαιροποιεί τακτικά δημόσιο μητρώο των οργανώσεων με τις οποίες έχει συνάψει ΣΠΕΣ. Το μητρώο αυτό δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής(3).

2. Η Επιτροπή παραπέμπει την κ. βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή ερώτηση E-002349/2016.

3. Η Επιτροπή παραπέμπει την κα βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στη γραπτή ερώτηση E-002349/2016. Όσον αφορά την παρακολούθηση, η Επιτροπή θα ήθελε να διευκρινίσει ότι η διαδικασία στηρίζεται επίσης από τους εμπειρογνώμονες που έχει στείλει επί τόπου στις περιοχές παρέμβασης, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται τους χώρους που αφορούν τα προγράμματα και να συλλέγουν πληροφορίες από πρώτο χέρι για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια (ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1).
(2) http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html
(3) http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/fpa_partners.pdf