Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002940/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Radka Maxová (S&D), Frédérique Ries (Renew), Kateřina Konečná (The Left), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Radan Kanev (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Manuel Pizarro (S&D), Susana Solís Pérez (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Eva Kaili (S&D), Sara Cerdas (S&D), Tudor Ciuhodaru (S&D), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Juozas Olekas (S&D), Brando Benifei (S&D), Pascal Arimont (PPE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Claudia Gamon (Renew), Ondřej Knotek (Renew), Anne Sander (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Samira Rafaela (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Petros Kokkalis (The Left), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alexis Georgoulis (The Left)

Το πλαίσιο διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ (οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας) είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ασθενών σε γονιδιακές θεραπείες και άλλα φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ΦΠΘ) για σοβαρές και σπάνιες γενετικές νόσους.

Δυστυχώς, στην πράξη, το ισχύον πλαίσιο δεν λειτουργεί για τους ασθενείς. Καθώς η οδηγία επιβαρύνει τους ασθενείς με εμπροσθοβαρείς πληρωμές, ο κανονισμός αποτελεί επί του παρόντος τη μόνη βιώσιμη οδό για τη διασυνοριακή θεραπεία με ΦΠΘ. Ωστόσο, και αυτός παρουσιάζει ελλείψεις και χαρακτηρίζεται από μια περίπλοκη και συχνά αδιαφανή διαδικασία έγκρισης και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα έγκρισης σε ολόκληρη την ΕΕ, που μπορούν να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε δυνητικά θεραπευτική αγωγή.

Συνεπώς, καθώς η αξιολόγηση της οδηγίας βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ζωτικής σημασίας να εξετάσει η Επιτροπή τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των ασθενών με γνώμονα και τις δύο αυτές οδούς.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων βελτίωσης της χρήσης του κανονισμού, ιδίως με την αντιμετώπιση των διαφορών στα χρονοδιαγράμματα έγκρισης και στις διαδικασίες έγκρισης, βραχυπρόθεσμα, για παράδειγμα μέσω νέων κατευθυντήριων γραμμών ή εγγράφων καθοδήγησης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τα κράτη μέλη;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να δεσμευτεί για την αναθεώρηση των διαδικασιών επιστροφής εξόδων που προβλέπει η οδηγία, προκειμένου να αρθούν οι οικονομικοί φραγμοί που εμποδίζουν τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία;