Τον Νοέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε τη ριζική μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, κάτι που υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η υιοθέτηση ενός δεσμευτικού μηχανισμού που θα διασφαλίζει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα υποδέχονται, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, ανθρώπους που διαφεύγουν από εμπόλεμες ζώνες. Παρότι η στάση του Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη, φαίνεται ότι κυβερνήσεις ορισμένων κρατών μελών αρνούνται να δείξουν αλληλεγγύη σε κράτη της ένωσης που πλήττονται από έντονες μεταναστευτικές ροές.

Με βάση αυτό το δεδομένο ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει με βάση τις τελευταίες εξελίξεις κάποιο χρονοδιάγραμμα δράσης για την επανέναρξη των συνομιλιών για την αναθεώρηση του Δουβλίνου 3;

2. Σκέφτεται να δημιουργήσει task force αποτελούμενη από ηγετικές προσωπικότητες με σκοπό την προώθηση της αναθεώρησης του Δουβλίνου 3;


Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001375/2020

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Δουβλίνου(1) που πρότεινε η Επιτροπή στις 4 Μαΐου 2016 παρέμειναν στάσιμες λόγω της έλλειψης κοινής προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πρόταση. Συνεπώς, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, η πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε ένα νέο ξεκίνημα μέσω της δρομολόγησης ενός γενικού νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το σύμφωνο αυτό θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων του Δουβλίνου.

Η Επιτροπή προτίθεται να δημιουργήσει μια νέα συναίνεση για τη μετανάστευση και το άσυλο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών μορφών αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Η Επιτροπή ξεκίνησε συνεχείς συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή διεξήγαγε διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη μέλη, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σχετικές τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις στα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα υποβληθεί σύντομα.
(1) COM(2016) 270 final.