Η ΕΕ, μεταξύ των κριτηρίων που θέτει στις ετήσιες εκθέσεις της προόδου για την Αλβανία, περιλαμβάνει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία το σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων. Η Αλβανία επιδιώκει τυπικά να καλύψει κατ' ελάχιστον το κριτήριο αυτό με νόμο-πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να επιλύει τα προβλήματα, ενώ με τις οικείες διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος και τις πρακτικές που υιοθετεί (κατεδαφίσεις, απαγορεύσεις, κ. ά.) αναφύονται και έτερα προβλήματα για την ελληνική μειονότητα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.     Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα που εγείρεται με την ελληνική μειονότητα καθώς και το φαινόμενο να είναι η Αλβανία η μόνη χώρα που ορίζει γεωγραφικά τις μειονότητες; Θα ζητήσει διορθώσεις αναφορικά με το ζήτημα αυτό στους εφαρμοστικούς νόμους που αναμένονται;
2.     Ως θεματοφύλακας των συνθηκών και των αρχών της ΕΕ που μεριμνά για το σεβασμό και την εφαρμογή τους, είναι δόκιμο να συζητά, και σε ποια βάση εν τέλει, με την Αλβανία τις ανωτέρω πρακτικές;
3.     Γνωρίζει άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου υφίσταται γεωγραφικός προσδιορισμός μειονοτήτων;