ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά Ελλάδας για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας, ζητώντας την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, βάσει των οποίων παρέχεται στους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ίδια απαλλαγή δεν παρέχεται στους αγοραστές πρώτης κατοικίας που δε διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και οι οποίοι προτίθενται να εγκατασταθούν μελλοντικά στη χώρα μας. Επίσης, η Ελλάδα καλείται να καταργήσει ακόμη μία διάκριση: την απαλλαγή μόνο των Ελλήνων υπηκόων που διαμένουν στο εξωτερικό από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα, και όχι των αλλοδαπών. Εάν η Ελλάδα δεν τροποποιήσει τις νομοθετικές της διατάξεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Στην αιτιολογημένη γνώμη της η Επιτροπή κρίνει ότι οι απαλλαγές που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία συνιστούν παράβαση της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων αλλά και της ελευθερίας εγκατάστασης που προβλέπονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη όσο και στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, για πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και αγοράζουν την πρώτη κατοικία τους στη χώρα αυτή, η Ελλάδα δύναται να επιφυλάσσει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε σύγκριση με εκείνους που απλώς αγοράζουν το συγκεκριμένο ακίνητο για επενδυτικούς σκοπούς. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση δύναται να αιτιολογηθεί με βάση την προώθηση της αγοράς κατοικίας και την πρόληψη ή τουλάχιστον τον περιορισμό της κερδοσκοπίας. Εντούτοις, η ίδια μεταχείριση πρέπει να προβλέπεται για όλους τους αγοραστές πρώτης κατοικίας που προτίθενται να εγκατασταθούν στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε κατοικούν ήδη μόνιμα στην Ελλάδα κατά τη στιγμή της αγοράς, είτε όχι.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια προτίθεται να είναι η απάντηση της Κυβέρνησης προς την Επιτροπή αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα παραβίασης των κανόνων του Κοινοτικού Δικαίου;

Η ερωτούσα Βουλευτής,

Εύα-Ευδοξία Καϊλή