Η Nike European Operations Netherlands B.V (NEON) αποφάσισε μονομερώς να τερματίσει τις εμπορικές της σχέσεις με περισσότερους από 90 εταίρους λιανικής στην Ελλάδα. Η διακοπή των σχέσεων θα αρχίσει να ισχύει στις 31.5.2022, στους δε λιανοπωλητές παρέχεται προθεσμία προσαρμογής 17 μηνών.

Στο διάστημα των 17 μηνών οι έμποροι λιανικής αντιμετωπίζουν προβλήματα περιορισμένης γκάμας προϊόντων και αδικαιολόγητων απορρίψεων παραγγελιών. Η NΕON ενημέρωσε τους λιανοπωλητές ότι τυχόν μελλοντικές παραγγελίες για τη χειμερινή περίοδο 2021 θα γίνονται δεκτές μόνο εάν έχουν εξοφληθεί οι εκκρεμείς οφειλές.

Για να ανταποκριθούν στην πολιτική διανομής που εφάρμοζε στο παρελθόν η ΝΕΟΝ, οι έμποροι λιανικής χρειάστηκε να επεκτείνουν το δίκτυό τους σε όλη την Ελλάδα και να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων.

Η διακοπή των σχέσεων αποφασίστηκε εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και των διαδοχικών περιοριστικών μέτρων που προκάλεσαν πρωτοφανείς ζημιές στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες είναι οι ορατές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό από το γεγονός ότι οι λιανοπωλητές εξαρτώνται οικονομικά από τη NEON για να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην αντίστοιχη αγορά τους και ποιοι χρονικοί περιορισμοί υπάρχουν για την εξεύρεση εναλλακτικών προμηθειών;

2. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιστάθμιση των όρων καταγγελίας της NEON, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και τον κίνδυνο να πάψουν τη λειτουργία τους οι πληγείσες εταιρείες λιανικής, η πλειονότητα των οποίων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ;


Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002403/2021

Το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ βασίζεται σε δύο βασικούς κανόνες: το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαγορεύει τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ απαγορεύει στις επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια δεδομένη αγορά να καταχρώνται τη θέση τους.

Ως γενική αρχή, οι εταιρείες είναι ελεύθερες να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να μην συναλλάσσονται με οποιονδήποτε επιλέγουν. Οι εταιρείες είναι επίσης καταρχήν ελεύθερες να διακόπτουν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για τις συμβάσεις. Η περίπτωση αυτή ενδέχεται να διαφέρει εάν μια εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια δεδομένη αγορά, οπότε η άρνηση εφοδιασμού και/ή η καταγγελία συμβάσεων θα μπορούσε να συνιστά κατάχρηση της εν λόγω δεσπόζουσας θέσης σύμφωνα με το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ.

Ωστόσο, η αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει ανάλυση των πραγματικών περιστατικών. Με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσον το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ θα μπορούσε να είναι συναφές με την κατάσταση που περιγράφει η κ. βουλευτής. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα είναι έτοιμες να επανεξετάσουν τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.