Η Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ Elżbieta Bieńkowska, της οποίας το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει την πολιτική τουρισμού, εκφώνησε ομιλία στο Ισπανικό Φόρουμ για τον Παγκόσμιο Τουρισμό στις 27 Ιανουαρίου 2015.

Στην ομιλία αυτή, η Επίτροπος ανέφερε οκτώ κοινές δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση και την τόνωση της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Μια από τις κοινές δράσεις αφορούσε την προβολή της Ευρώπης ως κορυφαίου προορισμού για τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, φρονούμε ότι η καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού αποτελεί έναν τρόπο για να επιτευχθεί αυτή η προβολή. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα προωθούσε την ποικιλία της τουριστικής προσφοράς στην Ευρώπη και θα συνέβαλε στη μεγαλύτερη προβολή των διάφορων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

Δεδομένου ότι το τελευταίο Έτος Τουρισμού ήταν το 1990, θα εξέταζε η Επιτροπή το ενδεχόμενο να χαρακτηρίσει άλλο ένα έτος ως Έτος Τουρισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της;

Απάντηση της κ. Bieńkowska εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ιδέα της οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού τουρισμού και στην ενίσχυση της προβολής των διαφόρων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την ιδέα των κ. βουλευτών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία απαιτεί τη στήριξη και την έγκριση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Η διαδικασία υλοποίησής της είναι πολύπλοκη, δεδομένου ότι απαιτεί την εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου δράσεων που θα εφαρμοστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και επαρκή ειδικό προϋπολογισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο της οργάνωσης ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού στο μέλλον.