Καταπέλτη συνιστά για την Ελληνική Κυβέρνηση η απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για την δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων κ. Jourová, στο θέμα της επίσπευσης των διαδικασιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας που έφερε στην ΕΕ με ερώτησή της, η επικεφαλής Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (ΠΑΣΟΚ / Ελιά) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ. Εύα Καϊλή. Η κ. Καϊλή, επισημαίνοντας την επικινδυνότητα των ενεργειών της Ελληνικής Κυβέρνησης στο εν λόγω θέμα, ζήτησε από την Επιτροπή ενημέρωση για την στρατηγική εναρμόνισης και ελέγχου των διαδικασιών απόδοσης της Ευρωπαϊκής ταυτότητας, στο πλαίσιο διαφύλαξης και προστασίας που οφείλει να παρέχει ως θεματοφύλακας της ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Με δριμύ ύφος και σε συναίνεση με την Ευρωβουλευτή για τον ενδεχόμενο κίνδυνο που συνιστούν οι πλημμελείς έλεγχοι σε θέματα ασφάλειας και εγκληματικότητας από ένα κράτος μέλος, για το σύνολο των κράτων μέλων της ΕΕ, η κ. Jourová υπογραμμίζει στην απάντησή της, ότι ναι μεν τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν χρήση του προνομίου τους να χορηγούν ιθαγένεια, διασφαλίζοντας όμως ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια, κι εφαρμόζοντας αυστηρά κριτήρια για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς, καθώς η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί πύλη εισόδου στην εσωτερική αγορά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Επίτροπος. Τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο και σε πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη, να καθορίζουν τις προϋποθέσεις κτήσης και απώλειας της ιθαγένειάς τους.

Ως εκ τούτων, η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση και με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι το 2018 θα εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα εθνικά συστήματα που χορηγούν την ιθαγένεια της ΕΕ σε επενδυτές, όπου θα περιγράφονται οι ενέργειες της στον τομέα αυτόν, η ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πρακτικές, και θα παρέχει καθοδήγηση για τα κράτη μέλη, καταλήγει η κ. Jourová.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002488/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eva Kaili (S&D)
Θέμα: Επίσπευση των διαδικασιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Με δεδομένα τα άλυτα ζητήματα που έχουν προκύψει από το συνεχιζόμενο κύμα μετανάστευσης που δέχεται η Ευρώπη και την προσπάθεια συλλογικής επίλυσής τους προς όφελος της ΕΕ και των πολιτών της, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας προβαίνει σε ενέργειες για την απλούστευση και επίσπευση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά συνέπειες σε όλο το δημογραφικό φάσμα της Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα καθυστερεί και αδυνατεί να υποδεχθεί με ασφάλεια ακόμη και τα ασυνόδευτα παιδιά.
Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:
Θα διακινδυνεύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα των πολιτών της ΕΕ επιτρέποντας τη θεσμοθέτηση από το ελληνικό κράτος απλουστευμένων διαδικασιών απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, και σε μειωμένο μάλιστα χρόνο, με τον κίνδυνο να προκληθούν ανεπανόρθωτα λάθη;
Ως θεματοφύλακας της ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, πώς προτίθεται να το διαφυλάξει και να το προστατεύσει από τις συνέπειες έμμεσου, και σε ένα σημαντικό βαθμό, ανεξέλεγκτου «ανοίγματος» της ευρωπαϊκής κοινωνίας;
Ποια είναι η στρατηγική εναρμόνισης και ελέγχου των διαδικασιών απόδοσης EU ID, όταν η κάθε χώρα μπορεί να αλλάξει, κατά το δοκούν και προς το συμφέρον της, τις διαδικασίες αυτές;

EL
E-002488/2018
Απάντηση της κ. Jourová
εξ ονόματος της Επιτροπής
(27.6.2018)

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, τηρουμένου βεβαίως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθορίζει τις προϋποθέσεις κτήσης και απώλειας της ιθαγένειάς του.[1]

Η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί πύλη εισόδου στην εσωτερική αγορά. Εάν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τους απαραίτητους ελέγχους για θέματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν χρήση του προνομίου τους να χορηγούν ιθαγένεια σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο και σε πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια. Πρέπει επίσης να εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα συστήματα ιθαγένειας επενδυτών και την εφαρμογή τους. Στην έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της EE[2], η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το 2018 θα εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα εθνικά συστήματα που χορηγούν την ιθαγένεια της ΕΕ σε επενδυτές, η οποία θα περιγράφει τη δράση που έχει αναλάβει στον τομέα αυτόν, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και πρακτικές, και θα παρέχει καθοδήγηση για τα κράτη μέλη.

[1] Υπόθεση C-135/08, Rottmann. ECLI:EU:C:2010:104 .
[2] Έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της EE, που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 24/01/2017, http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=40723