Ενώ η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά αίτια του ξεσπάσματος της πανδημίας COVID-19 εξακολουθεί να διχάζει τον κόσμο, τόσο από επιστημονική όσο και από πολιτική άποψη, έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στον Τύπο και στο διαδίκτυο σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν και της «αμφιλεγόμενης έρευνάς του για τους κορονοϊούς».

Υπό το πρίσμα αυτό ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με το αντικείμενο, την έκταση και τη φύση της χρηματοδοτηθείσας την τελευταία εξαετία από την ΕΕ έρευνας του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν, τις ακριβείς αρχές και προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΕΕ χρηματοδότησε το Ινστιτούτο καθώς και σχετικά με το πώς τηρήθηκε και επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση με τις εν λόγω αρχές και προϋποθέσεις;

2. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν τις χρηματοδοτήσεις της, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τους συμμετέχοντες σε έργα έως και δύο έτη μετά τη λήψη των κονδυλίων της ΕΕ. Χρησιμοποιήθηκε εν προκειμένω ο εν λόγω μηχανισμός παρακολούθησης/υποβολής εκθέσεων και ποια ήταν τα κύρια πορίσματα σε σχέση με τις πτυχές ασφάλειας και προστασίας;

3. Δόθηκε από τον υφιστάμενο μηχανισμό δεοντολογικού ελέγχου της Επιτροπής το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση της εν λόγω έρευνας από την ΕΕ και, εάν ναι, με ποιές προϋποθέσεις και διασφαλίσεις; Έχουν στην περίπτωση αυτή διενεργηθεί δεοντολογικοί έλεγχοι ή επαληθεύσεις για ενδεχόμενη διπλή ή κατάχρηστική χρήση;