Ενώ η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά αίτια του ξεσπάσματος της πανδημίας COVID-19 εξακολουθεί να διχάζει τον κόσμο, τόσο από επιστημονική όσο και από πολιτική άποψη, έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του στον Τύπο και στο διαδίκτυο σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν και της «αμφιλεγόμενης έρευνάς του για τους κορονοϊούς».

Υπό το πρίσμα αυτό ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με το αντικείμενο, την έκταση και τη φύση της χρηματοδοτηθείσας την τελευταία εξαετία από την ΕΕ έρευνας του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν, τις ακριβείς αρχές και προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΕΕ χρηματοδότησε το Ινστιτούτο καθώς και σχετικά με το πώς τηρήθηκε και επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση με τις εν λόγω αρχές και προϋποθέσεις;

2. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν τις χρηματοδοτήσεις της, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τους συμμετέχοντες σε έργα έως και δύο έτη μετά τη λήψη των κονδυλίων της ΕΕ. Χρησιμοποιήθηκε εν προκειμένω ο εν λόγω μηχανισμός παρακολούθησης/υποβολής εκθέσεων και ποια ήταν τα κύρια πορίσματα σε σχέση με τις πτυχές ασφάλειας και προστασίας;

3. Δόθηκε από τον υφιστάμενο μηχανισμό δεοντολογικού ελέγχου της Επιτροπής το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση της εν λόγω έρευνας από την ΕΕ και, εάν ναι, με ποιές προϋποθέσεις και διασφαλίσεις; Έχουν στην περίπτωση αυτή διενεργηθεί δεοντολογικοί έλεγχοι ή επαληθεύσεις για ενδεχόμενη διπλή ή κατάχρηστική χρήση;


Απάντηση της κ. Gabriel
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003385/2021

Η χρηματοδότηση της ΕΕ προς το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν έχει διατεθεί στο πλαίσιο δύο έργων(1) που στηρίζουν το ευρωπαϊκό αρχείο ιών EVA-global network. Η χρηματοδοτική συνεισφορά στο Ινστιτούτο δεν καλύπτει ερευνητικές δραστηριότητες. Καλύπτει μόνο την παροχή σε ευρωπαίους ερευνητές μη μολυσματικών ορολογικών δειγμάτων ανθρώπινου υλικού (αντισώματα), που σχετίζονται με την ανθρώπινη ανοσολογική απόκριση σε παθογόνους ιούς(2), και δεν αφορούν τη νόσο COVID-19 η οποία προκλήθηκε από το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο του κορονοϊού 2. Όλες οι υπηρεσίες και τα (μη μολυσματικά) υλικά που παρέχονται από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν στο πλαίσιο των εν λόγω επιχορηγήσεων καταγράφονται και δικαιολογούνται δεόντως σε επίπεδο κοινοπραξίας και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση των έργων από την Επιτροπή.

Η εν λόγω τακτική παρακολούθηση των έργων δεν έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής υπόνοιες για μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση της Ένωσης· συνεπώς, δεν έχουν πραγματοποιηθεί επανεξετάσεις και έλεγχοι ειδικά για το συγκεκριμένο μέλος της κοινοπραξίας. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικών ελέγχων, επανεξετάσεων, λογιστικών ελέγχων και ερευνών εφικτών, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης, όχι μόνο από την Επιτροπή αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών των έργων έχουν υποβληθεί σε δεοντολογικό έλεγχο από την Επιτροπή και έχουν λάβει έγκριση, βάσει των πληροφοριών που παρείχε η κοινοπραξία σχετικά με τη δεοντολογική εξέταση και τις διαδικασίες ασφάλειας που εφαρμόζουν τα μέλη της κοινοπραξίας, καθώς και βάσει των εθνικών αδειών που χορηγήθηκαν στα συμμετέχοντα εργαστήρια.
(1) Συμφωνίες επιχορήγησης: https://cordis.europa.eu/project/id/653316 ; https://cordis.europa.eu/project/id/871029
(2) όπως ο ιός συνδρόμου υψηλού πυρετού με θρομβοκυτοπενία, ο αιμορραγικός πυρετός της Κριμαίας/του Κονγκό και ο ιός Nipah.