Η ψηφιακή μετάβαση[1] ανακοινώθηκε πρόσφατα ως ένας από τους πρωταρχικούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, με την Επιτροπή να εκδίδει πέρυσι ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού με στόχο την ψηφιακή μετάβαση[2].

Δεδομένου ότι ο ψηφιακός κόσμος υπερβαίνει τα σύνορα, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι οντότητες που συμμετέχουν στην ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη και από όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ, οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της ΕΕ[3], βοηθώντας στην παρουσία της ΕΕ ακόμα και στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειές της, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό.

Ωστόσο, τα εξαιρετικά αποκλίνοντα και αντιφατικά εθνικά φορολογικά συστήματα κατακερματίζουν την ΕΕ, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και διαταράσσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη προς την ψηφιακή μετάβαση.

Υπάρχει πλέον διεθνής συναίνεση σχετικά με την ανάγκη εναρμόνισης της φορολογίας με την εφαρμογή, εντός της ΕΕ, ενός παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών 15 %[4].

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει έναν νέο ενιαίο ψηφιακό φόρο της ΕΕ για την ψηφιακή μετάβαση για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με έδρα στην ΕΕ ως μέσο για την επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης;

[1] https://ec.europa.eu/reform-support/what-we-do/digital-transition_el
[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με μια πολιτική ανταγωνισμού έτοιμη για νέες προκλήσεις, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:713:FIN
[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με μια πολιτική ανταγωνισμού έτοιμη για νέες προκλήσεις, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2021:713:FIN
[4] https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220517IPR29938/pagkosmios-suntelestis-forologias-etaireion-to-ek-piezei-gia-tacheia-egkrisi