Ένας από τα πλέον πολύτιμους πόρους της ΕΕ συνολικά είναι το τουριστικό προϊόν της, ιδίως όταν αυτό περιλαμβάνει εισερχόμενους τουρίστες από αγορές εκτός της ΕΕ. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την αγορά της ΕΕ, όταν οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις ειδικεύονται στον εισερχόμενο τουρισμό, φέρνοντας εκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ. Το πρόβλημα είναι ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίες είναι οι πλέον πολύτιμες για την ΕΕ, ήταν και εξακολουθούν να είναι οι πλέον ευάλωτες όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα για την πανδημία COVID-19 που περιορίζουν την πρόσβαση στην ΕΕ για τους τουρίστες και τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ.

Ως Ευρωπαίοι, δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία της ζωής των πολιτών μας. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να προστατεύσουμε ενεργά τις προαναφερθείσες συγκεκριμένες τουριστικές επιχειρήσεις, ώστε να μην καταρρεύσουν, αλλά να συνεχίσουν να παρέχουν τη θετική συμβολή τους για τους καταναλωτές και τους πολίτες της ΕΕ και να επηρεάζουν θετικά την οικονομία μας. Διαφορετικά, πριν καν το αντιληφθούμε, το κενό αυτό θα καλύψουν μη ενωσιακοί φορείς.

1. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης απλών, σαφών και δραστικών μέτρων για την αναδιοργάνωση και στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν ειδικά στον εισερχόμενο τουρισμό από χώρες εκτός ΕΕ;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο άμεσης εφαρμογής τέτοιων μέτρων, προκειμένου να στηρίξει τις ανωτέρω επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από την τρέχουσα θερινή τουριστική περίοδο;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επισημάνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εναρμονίσουν τις πολιτικές, τις δράσεις και τα κρατικά μέτρα τους με βάση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω;


Απάντηση του κ. Breton
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-003807/2021

Η ΕΕ δεν διαθέτει αποκλειστική ή συντρέχουσα αρμοδιότητα για την εναρμόνιση των πολιτικών τουρισμού των κρατών μελών, αλλά ενεργεί στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για τη στήριξή τους(1). Επομένως, η EE συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, ιδίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών της(2).

Η Επιτροπή διοργανώνει συναντήσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής τουρισμού(3) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης τις δικές της πρωτοβουλίες, όπως τον οδηγό με θέμα τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον τουρισμό(4) και τη σφραγίδα ασφάλειας του ευρωπαϊκού τουρισμού έναντι της νόσου COVID-19(5).

Ο εγχώριος τουρισμός μόνο εν μέρει θα μπορούσε να αντισταθμίσει τη μείωση του εισερχόμενου τουρισμού και, επομένως, οι χώρες που εξαρτώνται από τον διασυνοριακό τουρισμό έχουν πληγεί περισσότερο. Η Επιτροπή ετοιμάζει, από κοινού με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό, το οποίο αποτελεί ένα σχέδιο δράσης που θέτει στόχους για το 2030 και το 2050(6). Πρόκειται για πρωτοβουλία που μπορεί να διευκολύνει την ανάληψη συντονισμένων δράσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ζητήθηκε πρόσφατα η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τα πιθανά σενάρια για τη μετάβαση προς ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και καινοτόμο τουριστικό οικοσύστημα(7).

Όλα τα είδη τουριστικών επιχειρήσεων (που απευθύνονται σε ταξιδιώτες τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ) έχουν πρόσβαση σε διάφορα μέτρα στήριξης(8), ιδίως στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης που ενέκρινε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020. Το εν λόγω πλαίσιο κανόνων, με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του(9), επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και να διατηρήσουν τη συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και μετά το πέρας αυτής.
(1) Άρθρο 6 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.
(2) Άρθρο 195 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986D0664&from=EL
(4) https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_el
(5) https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_el
(6) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/05/27/tourism-in-europe-for-the-next-decade-council-adopts-conclusions/
(7) https://ec.europa.eu/growth/content/stakeholder-consultation-transition-pathway-tourism_el
(8) https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_el#supporting-the-recovery-of-eu-tourism
(9) https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_el