Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004917/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Maria Spyraki (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Stefan Berger (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Antonio López-Istúriz White (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Željana Zovko (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Peter van Dalen (PPE), Eva Kaili (S&D), Salvatore De Meo (PPE), Geert Bourgeois (ECR), György Hölvényi (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), David Lega (PPE), Sergio Berlato (ECR), Miriam Lexmann (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Dace Melbārde (ECR), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Carlo Fidanza (ECR), Peter Pollák (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Rob Rooken (ECR), Robert Roos (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Costas Mavrides (S&D)

Η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας έχουν συμπεριληφθεί από την UNESCO στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Μολονότι η Τουρκία αποτελεί μέλος της Συμμαχίας των Πολιτισμών του ΟΗΕ και είναι (υποτίθεται) προσηλωμένη στον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο, καθώς και στην προώθηση της ανοχής και της συνύπαρξης μεταξύ των πολιτισμών, έχει μετατρέψει τα μουσεία της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε τζαμιά. Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν ότι, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η Τουρκία δεν προτίθεται να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ακόμη και αν αυτές αφορούν θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Προτίθεται η ΕΕ να διακόψει τη χρηματοδότηση προς την Τουρκία για δραστηριότητες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για παράδειγμα το σχέδιο επιχορηγήσεων για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά: Διατήρηση και διάλογος μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ; (1)

2. Ποιες άλλες συγκεκριμένες συνέπειες θα υπάρξουν ως απάντηση σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες της Τουρκίας σε ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς;
(1) Σχέδιο επιχορηγήσεων για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά:


Απάντηση του κ. Várhelyi
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-004917/2020

Από το 2016, η Επιτροπή δεν έχει διαθέσει πρόσθετα κονδύλια στην Τουρκία στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέδιο «Κοινή πολιτιστική κληρονομιά: Διατήρηση και διάλογος μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ — φάση ΙΙ», στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δράσης του 2016, αποτέλεσε την τελευταία δραστηριότητα που χρηματοδοτήθηκε στον τομέα αυτό.

Κύριος στόχος του σχεδίου αυτού είναι η προώθηση του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών μέσω του πολιτισμού, των τεχνών, της δημιουργικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, με διασυνοριακούς διαλόγους και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) της Τουρκίας και της ΕΕ. Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, η Επιτροπή κρίνει ότι οποιαδήποτε αναστολή/διακοπή ενός τέτοιου έργου, όχι μόνο θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στις ΟΚΠ που εργάζονται σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο και εχθρικό περιβάλλον, αλλά θα στείλει επίσης αρνητικό μήνυμα στις εν λόγω οργανώσεις, οι οποίες προωθούν αξίες και αρχές της ΕΕ όπως ο διαπολιτισμικός διάλογος.

Όπως υπογράμμισε ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος(1), η Αγία Σοφία έχει ισχυρή συμβολική, ιστορική και οικουμενική αξία. Οι αποφάσεις της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία και τη Μονή της Χώρας σε τζαμιά είναι λυπηρές. Η Τουρκία, ως ιδρυτικό μέλος της Συμμαχίας των Πολιτισμών, έχει δεσμευτεί για την προώθηση του διαθρησκευτικού και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και για την προώθηση της ανεκτικότητας και της συνύπαρξης.
(1) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/82728/Turkey:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20on%20the%20decision%20regarding%20Hagia%20Sophia