Η Επιτροπή κατέθεσε, το 2008, πρόταση για τον προσδιορισμό της διάρκειας της άδειας μητρότητας για τις εργαζόμενες μητέρες σε 18 εβδομάδες, σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Έκτοτε δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι, εάν έως τον Ιούνιο του 2015 δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα αποσύρει την πρόταση και θα επανέλθει με άλλη «σύγχρονη εναλλακτική πρόταση». Η ETUC θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική μια τέτοια εξέλιξη, διότι μια τέτοια πρόταση δεν θα είναι νομικά δεσμευτική και θα έχει πολύ μικρή σημασία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη νομοθεσία πολλών κρατών μελών, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Κροατία, η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο κ.λπ., δεδομένου μάλιστα ότι οι γυναίκες εργαζόμενες κερδίζουν μηνιαίως κατά περίπου 16% λιγότερα χρήματα από τους άνδρες, ενώ οι συντάξεις τους είναι κατά 40% χαμηλότερες.
Ερωτάται η Επιτροπή:
— Ποιος ο λόγος της τόσο μεγάλης καθυστέρησης κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και πού εστιάζονται οι διαφορές κατά τη διαδικασία της συναπόφασης;
— Ποιες πρωτοβουλίες σχεδιάζει να αναλάβει για την αίσια κατάληξη των διαπραγματεύσεων;
— Ποιες θα είναι οι βασικές κατευθύνσεις της αναμενόμενης «σύγχρονης εναλλακτικής πρότασης»;

Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής, του 2008(1), σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις εγκύους εργαζόμενες(2) έχει παγώσει λόγω των αποκλινουσών θέσεων των συννομοθετών.

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως τονίσει την προθυμία της να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για την πρόταση αυτή και έχει κάνει πολλές προσπάθειες ώστε να αρθεί το αδιέξοδο. Έχει δώσει την πλήρη υποστήριξή της στους δύο συννομοθέτες προκειμένου να προσπαθήσουν να βρουν ρεαλιστική και αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Ωστόσο, παρά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, δεν υπήρξε σύγκλιση των θέσεων των συννομοθετών. Το Συμβούλιο ουδέποτε έφθασε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης και κατά τη συνεδρίαση της ΕΜΑ στις 15 Απριλίου 2015 επιβεβαιώθηκε η σαφής έλλειψη στήριξης για τη συνέχιση των εργασιών ως προς αυτό το θέμα. Η λετονική Προεδρία έκρινε, ως εκ τούτου, ότι δεν υπάρχει προοπτική συμφωνίας.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την απογοήτευση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έλλειψη προόδου αλλά έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την κατάσταση των εργαζομένων γονέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί σημαντικό στόχο τόσο όσον αφορά την ισότητατων φύλων όσον και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο των σημερινών δημογραφικών τάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δε θα λάβει τελική απόφαση για απόσυρση της πρότασης του 2008, χωρίς να παρουσιάσει ιδέες για μία νέα αρχή, όπως προτείνεται με το πρόγραμμα εργασίας της.

Η Επιτροπή προσβλέπει σε περαιτέρω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες.

(1) COM(2008)637 τελικό.
(2) Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.