Η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να προχωρήσει σε αποφάσεις για πολιτικές και για μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, βάσει των δεσμεύσεων του 3ου προγράμματος. Ορισμένοι από τους οργανισμούς αυτούς είναι: η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, το ILO, το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο, κ.λπ.

Εξ όσων γνωρίζουμε, η διαδικασία κινείται μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου να συναφθούν οι απαραίτητες συμβάσεις.

Ζητούμε ενημέρωση σχετικά με αυτή τη διαδικασία και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η σύναψη συμφωνιών ή η υλοποίησή τους και ζητούνται από την Επιτροπή:
— Τα έγγραφα των αιτημάτων της ελληνικής κυβέρνησης (των αντίστοιχων υπουργείων), προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τους παραπάνω οργανισμούς ή και άλλους,
— Οι συμβάσεις που τυχόν έχουν συναφθεί ή αντίστοιχα έγγραφα τα οποία αναφέρουν το αντικείμενο της σύμβασης, το παραδοτέο, το χρονοδιάγραμμα και το ύψος της κάθε σύμβασης καθώς και ο κωδικός πληρωμής.