Τον Ιούνιο 2013, το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου θέσπισε ένα σύστημα εθελοντικής επισήμανσης των τροφίμων με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, το οποίο κατατάσσει τα προϊόντα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) βάσει της περιεκτικότητάς τους σε αλάτι, ζάχαρη, λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά.

Πρόσφατη μελέτη ανέλυσε τα δεδομένα πωλήσεων, που κατέγραψε κατά τη χρονική περίοδο 2013-2015 η μεγαλύτερη επιχείρηση λιανικού εμπορίου του ΗΒ, από δείγμα τριών προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα αυτό (προσούτο, παρμεζάνα και μπρι). Παρόλο που προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποιούν το εν λόγω σύστημα σημείωσαν συνολική αύξηση του όγκου πωλήσεών τους, όταν τα ίδια προϊόντα φέρουν την κίτρινη, και ιδίως την κόκκινη, επισήμανση, είναι ιδιαίτερα εμφανής η σημαντική πτώση στις πωλήσεις τους και απώλεια του μεριδίου αγοράς.

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνουν την επίδραση που μπορεί να έχει το εν λόγω σύστημα στους καταναλωτές καθώς τους οδηγεί στο να μην αγοράζουν προϊόντα χωρίς να παρέχει στην ετικέτα ορθές και διαφανείς πληροφορίες.

Δεδομένης της κατάστασης αυτής, δεν θεωρεί η Επιτροπή απαραίτητο να εκπονήσει μια συνολική οικονομική και εμπορική αξιολόγηση σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης του συστήματος επισήμανσης των τροφίμων με βάση τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη από βρετανούς εμπόρους λιανικής πώλησης, προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω τα πορίσματα της προαναφερθείσας μελέτης;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Paolo De Castro (S&D) , Elisabetta Gardini (PPE) , Alberto Cirio (PPE) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Pilar Ayuso (PPE) , Brando Benifei (S&D) , José Blanco López (S&D) , Simona Bonafè (S&D) , Victor Boştinaru (S&D) , Mercedes Bresso (S&D) , Renata Briano (S&D) , Daniel Buda (PPE) , Alain Cadec (PPE) , Nicola Caputo (S&D) , Lorenzo Cesa (PPE) , Caterina Chinnici (S&D) , Salvatore Cicu (PPE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Lara Comi (PPE) , Silvia Costa (S&D) , Andrea Cozzolino (S&D) , Miriam Dalli (S&D) , Viorica Dăncilă (S&D) , Arnaud Danjean (PPE) , Nicola Danti (S&D) , Michel Dantin (PPE) , Luis de Grandes Pascual (PPE) , Angélique Delahaye (PPE) , Isabella De Monte (S&D) , Herbert Dorfmann (PPE) , Raffaele Fitto (ECR) , Iratxe García Pérez (S&D) , Enrico Gasbarra (S&D) , Elena Gentile (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Françoise Grossetête (PPE) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Esther Herranz García (PPE) , Brice Hortefeux (PPE) , Doru-Claudian Frunzulică (S&D) , Eva Kaili (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Giovanni La Via (PPE) , Constance Le Grip (PPE) , Antonio López-Istúriz White (PPE) , Monica Macovei (ECR) , Fulvio Martusciello (PPE) , Barbara Matera (PPE) , Stefano Maullu (PPE) , Costas Mavrides (S&D) , Marlene Mizzi (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Alessandra Mussolini (PPE) , Momchil Nekov (S&D) , Massimo Paolucci (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Aldo Patriciello (PPE) , Pina Picierno (S&D) , Salvatore Domenico Pogliese (PPE) , Franck Proust (PPE) , Sofia Ribeiro (PPE) , Liliana Rodrigues (S&D) , Fernando Ruas (PPE) , Massimiliano Salini (PPE) , Anne Sander (PPE) , Alfred Sant (S&D) , David-Maria Sassoli (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Remo Sernagiotto (ECR) , Ricardo Serrão Santos (S&D) , Ivan Štefanec (PPE) , Patricija Šulin (PPE) , Tibor Szanyi (S&D) , Antonio Tajani (PPE) , Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Patrizia Toia (S&D) , Romana Tomc (PPE) , Tokia Saïfi (PPE) , Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE) , Daniele Viotti (S&D) , Theodoros Zagorakis (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Flavio Zanonato (S&D) , Damiano Zoffoli (S&D) , Carlos Zorrinho (S&D) , Milan Zver (PPE)