ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με τις επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση (2014/2245(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Jazłowiecka
( EMPL_AD(2015)549168 )

Αναλυτικά εδώ.