ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
σχετικά με τον απολογισμό και τις μελλοντικές προκλήσεις του κανονισμού της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για τον δημοσιονομικό κανονισμό και την Ένωση των Κεφαλαιαγορών (2015/2106(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Janusz Lewandowski
ITRE_AD(2015)560837

Αναλυτικά εδώ.