ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
σχετικά με τον έλεγχο του προϋπολογισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΚΟ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (2015/2345(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Tatjana Ždanoka
EMPL_AD(2016)580489

Αναλυτικά εδώ.