Αίτημα για τον περιορισμό, κατά την προσεχή αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, των καταχρηστικών τελών που χρεώνονται για την πραγματοποίηση διασυνοριακών, ενδοενωσιακών τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Στις 15 Ιουνίου 2017 θα καταργηθούν επιτέλους τα τέλη περιαγωγής λιανικής που χρεώνονται στους καταναλωτές όταν αυτοί χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός της χώρας προέλευσής τους. Καθώς τα κινητά τηλέφωνα αλλάζουν ριζικά τη ζωή μας, πιστεύουμε ότι πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα για τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες.

Ωστόσο, ο Κανονισμός που εγκρίθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2015 αφορά μόνο τα τέλη περιαγωγής, ενώ το πεδίο εφαρμογής του περιορίζεται στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα σύντομα μηνύματα που προέρχονται από κράτος μέλος άλλο από εκείνο της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, δεν ρυθμίζει τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα σύντομα μηνύματα που συχνά αποκαλούνται «ενδοενωσιακά», τα οποία προέρχονται από τη χώρα της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας και καταλήγουν σε άλλο κράτος μέλος. Τούτο οδηγεί σε απαγορευτικές χρεώσεις για τους καταναλωτές (συχνά 1 ευρώ/λεπτό για κλήσεις και 0,5 ευρώ ανά σύντομο μήνυμα, για παράδειγμα), και στην απαράδεκτη κατάσταση, οι κλήσεις που κάνουν οι καταναλωτές όταν βρίσκονται στο εξωτερικό να μπορεί να είναι φθηνότερες από τις κλήσεις που κάνουν όταν βρίσκονται στη χώρα τους. Τα σύνορα δεν έχουν θέση στον ψηφιακό κόσμο, ενώ μια τέτοια ξεπερασμένη πρακτική δεν ανήκει στον 21ο αιώνα.

Στην πρότασή της για μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών, την οποία δημοσίευσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή είχε προτείνει να αλλάξει την κατάσταση αυτή και να περιορίσει τα τέλη που χρεώνονται για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και την αποστολή σύντομων μηνυμάτων από τη χώρα προέλευσης προς άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές αφαιρέθηκαν από τον τελικό συμβιβασμό στον οποίον κατέληξαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ευρύτερης ώθησης για την ολοκλήρωση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς —μία από τις υψηλές προτεραιότητες τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής— θα θέλαμε να υποβάλουμε την ακόλουθη ερώτηση:

Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των ενδοενωσιακών τηλεφωνικών κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων;

Το Κοινοβούλιο καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να θέσει εν προκειμένω σαφή όρια κατά την επικείμενη πρότασή της σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες.